GUMed: praca dla asystenta

kan
13-06-2019, 08:33
Ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta (0,7 wymiaru czasu pracy) w Zakładzie Mikrobiologii Jamy Ustnej GUMed (zatrudnienie na czas określony).

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone studia magisterskie na kierunkach: biologia,biotechnologia, mikrobiologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie badań mikrobiologicznych, biegłą znajomość technik mikrobiologicznych i biologii molekularnej,
- biegła znajomość języka angielskiego, w tym w zakresie mikrobiologii,

Potrzebne dokumenty: 
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,wraz z suplementem,
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,
- osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego,
- w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinię o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia),
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji zajęć ze studentami,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez GUMed oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie dotyczące podstawowego miejsca pracy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.


Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. M. Skłodowskiej Curie 3a pok. 307 (tel. 48 583 491 016, 48 583 491 107) 


Termin składania dokumentów:  5 lipca 2019 r. do godziny 15:00. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
Gdański Uniwersytet Medyczny - mieszkań nie zapewnia.

Więcej: gumed.edu.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem