Jest konkurs na profilaktykę stomatologiczną w Skierniewicach

ms
21-05-2019, 11:36
Zgłoszenia do udziału w konkursie na realizację profilaktycznej akcji stomatologicznej, która ma objąć młodzież w wieku 17 i 18 lat, mieszkającą na terenie Skierniewic, należy składać do 27 maja 2019 r.

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych z budżetu Skierniewic w 2019 r. na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie, wynosi 26 tys. zł.

Termin realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r.

Dopuszcza się możliwość zrealizowania świadczenia w okresie krótszym niż czas trwania umowy.

Oferty do konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek I, 96-100 Skierniewice (parter budynku) w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy oraz nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę, do 27 maja 2019 r. do godziny 16.00.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert,

Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów zadania lub braku wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Oferent, przystępujący do konkursu, powinien zapewnić wykonanie usługi obejmującej:
- badanie stomatologiczne,
- znieczulenie,
- opracowanie całkowite próchnicy (wraz z materiałami jednorazowego użytku),
- odbudowę anatomiczną zęba materiałem światłoutwardzalnym, w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru pozostałych zdrowych zębów,
- korektę w zgryzie,
- ewentualną ekstrakcję zęba z próchnicą,
- ewentualne zdjęcie RTG,
- dwuletni okres rękojmi po wykonaniu usługi,
- zorganizowanie bezpłatnej usługi w zakresie przedmiotu konkursu (wyznaczenie punktów i godzin realizacji akcji — adres, godziny),
- udostępnienie i przygotowanie gabinetu lekarskiego spełniającego, pod względem warunków i wyposażenia, wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa,
- zatrudnienie fachowego personelu medycznego dla potrzeb programu w każdej placówce realizującej zadanie(co najmniej jednego lekarza, posiadającego specjalizację w zakresie stomatologii, ze stażem minimum 5 lat i jednej pomocy dentystycznej z odpowiednimi kwalifikacjami,
- zapewnienie jednorazowego sprzętu medycznego zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki,
- zebranie wypełnionych oświadczeń o wyrażeniu zgody na korzystanie przez pacjenta z usług stomatologicznych w ramach programu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- prowadzenie rejestru osób, które skorzystały z usługi w ramach programu (rejestr stanowi elektroniczna dokumentacja medyczna uczestnika),
- wpisanie wyniku badania stomatologicznego oraz wykonanej w ramach programu usługi do karty badania stomatologicznego oraz do elektronicznej dokumentacji medycznej,
- zamieszczenie w miejscu realizacji programu informacji, że jest ona finansowana przez Skierniewice,
- prowadzenie sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych podmiotach leczniczych,
- przekazanie do 16 grudnia 2019 r. rejestru osób, które skorzystały z usługi w ramach programu do Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice wraz ze sprawozdaniem merytorycznym.

Taki sam program w 2018 r. realizowany był przez ClinMedica Research OMC.