UM we Wrocławiu: poszukiwany adiunkt do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

en
05-06-2019, 07:23
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM we Wrocławiu ogłosił konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM we Wrocławiu,
- stopień naukowy: doktor w dziedzinie: nauk medycznych,
- tytuł zawodowy: lekarz na kierunku: lekarskim,
- pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu, dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie takiego prawa),
- specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

Potrzebne dokumenty:
- wniosek konkursowy,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursowych,
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy lektora i instruktora),
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punkowego w uczelni,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich.

Termin składania dokumentów:  5 czerwca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu czterech miesięcy licząc od daty
ogłoszenia konkursu.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie zapewnia mieszkania.

Więcej: umed.wroc.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem