Stomatologia - konkurs ofert: NFZ swoje, WSA swoje

ms
06-05-2019, 09:35
WSA w Gliwicach dwukrotnie uchylił decyzje dyrektora Śląskiego OW NFZ w sprawie wyników konkursu ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym (o wartości 1,7 mln zł), uznając, że rozstrzygnięcie nastąpiło z naruszeniem prawa.

Komisja konkursowa (KK) NFZ przyjęła, że jeden lekarz specjalista, niezależnie od tego ile posiada specjalizacji, nie może być traktowany jak kilku lekarzy specjalistów (poprzez sumowanie punktacji).  Żaden z oferentów nie może uzyskać dodatkowych punktów za posiadanie przez jednego lekarza kilku specjalizacji (w takich sytuacjach punkty przydziela się tylko za jedną specjalizację) - wyjaśnia NFZ.

Sąd wskazał, że NFZ ograniczył się do przedstawienia zasad punktacji i do porównania liczby punktów uzyskanych przez oferentów. Fundusz nie wyjaśnił przyczyn przyznania takiej, a nie innej liczby punktów poszczególnym oferentom.

Sąd uznał także, iż przy kryteriach przyznawania punktów za realizację świadczeń przez lekarza dentystę z dwoma specjalizacjami - w dziedzinach chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo- twarzowej (przypomnijmy, że NFZ przyznał punkty tylko za jedną specjalizację) należało powołać się na regulacje prawne w tym względzie, nie zaś na opinię ministra zdrowia, która przecież nie tworzy prawa.

NFZ nie zweryfikował także oświadczeń konkurencyjnych oferentów co do posiadania przez nich zasilania elektrycznego z systemem awaryjnym, o co wnosił podmiot skarżący.

Sąd ocenił, że NFZ nie wyjaśnił przyczyn przyznania takiej, a nie innej liczby punktów w ramach określonych kryteriów porównawczych (zdarzyło się, że KK samowolnie zmieniła punktację skarżącego, niedowierzając mu, że spełnia określone kryterium).

Sędziowie zalecili ponownie rozważenie, czy startujące w konkursie podmioty złożyły oferty spełniające wymogi i czy zarzuty, podnoszone we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, są zasadne.

WSA zalecił także, aby dokonano rzetelnego uzasadnienia przyczyn przyznanych punktów poszczególnym oferentom.

Dyrektor Śląskiego OW NFZ, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, podtrzymał swoją decyzję, uznając, że argumenty i zarzuty zawarte we wniosku skarżącego podmiotu są chybione.

To nie zadowoliło Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że Fundusz nie wyjaśnił w sposób wymagany procedurą administracyjną istotnych elementów sprawy i nie przedstawił należycie swoich racji w uzasadnieniu decyzji.

WSA zobowiązał organ do przedstawienia przyczyn przyznania oferentom określonej liczby punktów, a także do zbadania zarzutu skarżącego, dotyczącego braku posiadania przez pozostałych oferentów zasilania elektrycznego z systemem awaryjnym, wskazując, że zarzut skarżącego nie był zbadany w wystarczającym zakresie.

Sąd zwrócił także uwagę na konieczność wskazania przez NFZ przepisów usprawiedliwiających przyczyny pozbawienia skarżącego dodatkowych punktów za korzystanie z usług lekarza dentysty dwóch specjalizacji. Sąd stwierdził, że powoływanie się na opinię Ministerstwa Zdrowia nie stanowiło właściwego uzasadnienia stanowiska organu.

Co prawda, po ponownej analizie postępowania Fundusz uznał, że zalecenia i wytyczne zawarte w wyroku WSA zostały w pełni uwzględnione. Stanowiska tego podzielić jednak nie można – zadecydowali sędziowie. Ponowna ocena postępowania konkursowego, wbrew twierdzeniom NFZ, nie została dokonana z uwzględnieniem wytycznych zawartych w wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 841/17.

Sygn. akt IV SA/Gl 910/18