UM w Białymstoku: wakat na stanowisku wykładowcy z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej

en
15-05-2019, 11:12
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz
odpowiadają następującym kryteriom:

- ukończone studia wyższe na kierunku lekarsko-dentystycznym,
- prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa,
- biegła znajomość języka angielskiego.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

- podanie skierowane do dziekana lub rektora, 
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ,
- oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
- inne dokumenty np.: - wykaz publikacji w bazie Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Indexlub lub innej z podaniem liczby przyznanych punktów MNiSW, udzielone patenty na wynalazki, pozyskane granty,
- kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 20 maja 2019 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2019 r

Więcej: umb.edu.pl