Konkurs ofert na świadczenie usług stomatologicznych w ZK w Wejherowie

ms
25-04-2019, 09:08
Ogłoszono konkurs na świadczenia stomatologiczne dla osób pozbawionych wolności a przebywających w Areszcie Śledczym w Wejherowie.

Realizujący usługi zobowiązany będzie do:
- wykonywania przeglądów stomatologicznych;
- udzielania profilaktycznych porad stomatologicznych;
- leczenia stomatologicznego w zakresie: leczenia zachowawczego, niepowikłanych ekstrakcji;
- prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych,
- wykonywania czynności administracyjnych związanych z działalnością więziennej służby zdrowia.

Opieką lekarską objętych zostanie ok. 400 osób, które będą przyjmowane w miejscu świadczenia usług przez wykonawcę zgodnie z ustalonym harmonogramem przyjęć osadzonych.

Przyjmujący zamówienie będzie realizował świadczenia minimum jeden  raz w  tygodniu, w terminach uzgodnionych z udzielającym zamówienie. Świadczenia realizowane powinny być w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:30,

Czasy wykonywania świadczeń: 162 godziny (w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.).

Miejsce wykonywania świadczeń: ambulatorium Aresztu Śledczego w Wejherowie

Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zapoznać się z receptariuszem i leczyć lekami tam wskazanymi jako tzw. lekami pierwszego rzutu.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez przyjmującego zamówienie z załączonym zestawieniem świadczeń zdrowotnych udzielonych osadzonym.

Termin zgłaszania ofert: Sekretariat Aresztu Śledczego w Wejherowie do 7 maja 2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13:00.

Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt: Areszt Śledczy w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 302, tel. 58 778 79 00, fax. 58 778 79 04, e-mail: as_wejherowo@sw.gov.pl.