NRL za zatrudnianiem lekarzy i lekarzy dentystów w indywidualnych lub grupowych praktykach

ms
05-04-2019, 08:09
Naczelna Rada Lekarska ponownie zajęła się sprawą, podnoszonego od kilku lat, zagadnienia dopuszczalności zatrudniania lekarzy w ramach indywidualnych lub grupowych praktyk lekarskich.

Zagadnienie to jest nierozerwalnie związane z projektowaną nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W opinii środowiska stomatologicznego stworzenie znacząco większej liczby miejsc akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych będzie niemożliwe bez udziału praktyk lekarskich.

Trudno spodziewać się, aby praktyka lekarska organizowała ad hoc na 3-4 lata nowe stanowisko pracy na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego (dodatkowa przestrzeń w ambulatorium, wyposażenie, zaplecze techniczne, liczba stałych pacjentów). To dodatkowe stanowisko w praktyce dentystycznej musi być już utworzone wcześniej i odpowiednim do tego bodźcem mają być postanowienia zawarte w uchwalonym przez NRL projekcie.

Ten ważny powód, jak i konieczność satysfakcjonującego zamknięcia tego tematu, spowodowały, że 10 członków Naczelnej Rady Lekarskiej:

Andrzej Cisło, Dariusz Paluszek Małgorzata Lindorf, Anita Pacholec, Jacek Woszczyk, Robert Stępień, Alina Stępnik-Mardzyńska, Bożena Hoffman, Wojciech Kaatz, Iwona Świętkowska złożyło w 18 marca 2019 r. projekt uchwały NRL, który 22 marca został przez NRL przyjęty.

Należy wyprostować wiele błędów i sprzeczności, jakie występują w obecnym brzmieniu art. 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 18 ust. 7  ustawy o działalności leczniczej.

W nowym proponowanym brzmieniu pominięto zatrudnianie osób niebędących lekarzami, gdyż to z punktu widzenia działalności gospodarczej wydaje się oczywiste.

Poszerzono zakres możliwego zatrudnienia lekarza, lekarza dentysty o sytuacje:
- odbywania szkolenia specjalizacyjne o możliwość zatrudnienia w przypadku stażu kierunkowego,
- udzielania w praktyce określonego świadczenia zdrowotnego,
- tytułem zastępstwa podczas choroby lekarza prowadzącego praktykę,
- stała współpraca z jednym lekarzem, lekarzem dentystą.

Więcej: nil.org.pl