Nabór na stanowisko asystenta w GUMed

smn
05-04-2019, 11:26
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych - nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej (zatrudnienie na czas określony).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- mają tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu,
- tytuł specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej,
- dobrze znają język angielski,
- oświadczą, iż w razie zatrudnienia, GUMed będzie podstawowym miejscem pracy.

Jakie dokumenty należy złożyć:
- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań),
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,wraz z suplementem,
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,
- osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- zaświadczenie poświadczające posiadanie wymaganej specjalizacji,
- w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinię o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia),
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji zajęć ze studentami,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez GUMed oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie dotyczące podstawowego miejsca pracy w GUMed.

Rekrutacja na stanowisko asystenta dokonywana jest w oparciu o średnią ocen i zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 6 maja 2019 r. do godziny 15:00.

GUMed - mieszkań nie zapewnia.

Więcej: gumed.edu.pl