Sprawy karne lekarzy, lekarzy dentystów do wiadomości samorządu

ms
25-03-2019, 08:38
Przedstawiciele samorządu lekarzy i lekarzy dentystów chcą wprowadzić obowiązek zawiadamiania właściwego organu samorządu o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom będącym członkami samorządu zawodowego w sprawie o czyn związany z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zawiadomienie jest szczególnie ważne, gdyż popełnienie takiego przestępstwa może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego – uważa NRL w podjętym stanowisku.

Nie koniec na tym. Samorząd chce także mieć wiedzę o wszczęciu postępowania przeciw osobom, będącym członkami samorządu zawodowego w sprawie o czyn związany z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Takie rozwiązanie jest zasadne ze względu na terminy przedawnienia (trzyletni termin wszczęcia postępowania i pięcioletni okres karalności).

Stosowne zmiany mają być wprowadzone wraz z nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Więcej: NIL