UM w Lublinie: kierownik zakładu rentgenodiagnostyki poszukiwany

en
12-04-2019, 12:43
Trwa konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Warunki stawiane kandydatom: 
- stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytuł naukowy profesora,
- prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski,
- tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
- udokumentowany znaczący dorobek naukowy,
- znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej,
- doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną,
- czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców,
- pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowany jest zakład.

 Wszyscy zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:
- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- C.V.,
- odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora,
- kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- poświadczona kserokopia specjalizacji, 
- spis publikacji,
- zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej,
- zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną – jeśli dotyczy kandydata,
- plan kierowania Zakładem na najbliższe 6 lat,
- w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Termin składania dokumentów: do 20 maja 2019 r.

Więcej: umlub.pl