Czy reprezentant dentystów zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej?

ms
16-03-2019, 08:12
Jest realna szansa, aby wśród członków Rady Doskonałości Naukowej (RDN) znalazł się reprezentant lekarzy dentystów. Taka możliwość powstała z uwagi na to, że kandydatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na członka RDN jest prof. zw. dr. hab. n. med. Mansur Rahnama.

Okazuje się, że prof. Mansur Rahnama, krajowy konsultant do spraw chirurgii stomatologicznej jest jedynym lekarzem dentystą wśród przedstawicieli świata medycyny, jaki zgłoszony został przez senaty uniwersytetów medycznych, do trzyosobowego składu zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu RDN. Takich zespołów, w ramach struktury Rady, będzie osiem (każdy obejmuje inną dyscyplinę nauki). Zgłaszanie kandydatów możliwe było do 15 marca 2019 r.

Tak jak wspomnieliśmy, w RDN są tylko trzy miejsca dla przedstawicieli świata medycyny. Czy jedno przypadnie w udziale dentyście? To zależeć będzie od wyników głosowania na zgłoszonych kandydatów, które rozpocznie się 12 kwietnia i potrwa do końca miesiąca.

Prawo do głosowania mają naukowcy z tytułem profesora i doktora habilitowanego.

Zainteresowanym i oczywiście uprawnionym podajemy link do systemu, w ramach którego realizowana będzie procedura głosowania.

RDN zastąpić ma Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

Rada Doskonałości Naukowej pełnić będzie funkcję centralnego organu administracji rządowej. Pierwsza kadencja RDN rozpocząć się ma 1 czerwca 2019 r.

Do obowiązków członków RDN należeć będą m.in. rozstrzyganie kwestii spornych w postępowaniach dotyczących obron rozpraw doktorskich, postępowań w sprawach o nadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego i profesora; wyznaczanie podmiotów habilitujących; wydawanie rekomendacji dotyczących oceny kompetencji kandydatów na członków komisji habilitacyjnych i recenzentów powoływanych przez RDN oraz powierzanie tych funkcji członkom RDN.