Głos lekarzy dentystów w sprawie kształcenia podyplomowego

ms
25-02-2019, 07:48
Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej Izby zaprezentował stanowisko lekarzy dentystów wobec projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jaki wypracował, powołany w tym celu, specjalny zespół ministra zdrowia.

Projekt związany jest w całości z materią kształcenia podyplomowego, z uwzględnieniem aspektów prawa pracy. Podane postulaty datowane są na 21 lutego, dzień później odbyło się posiedzenie NRL, podczas którego wprowadzono pewne modyfikacje w treści dokumentu. Tak więc ostateczna wersja może się nieco różnić od pierwotnej. 

Głównymi postulatami środowiska stomatologicznego są:
1. Wydzielenie w ramach środków publicznych, przeznaczonych na rezydentury, proporcjonalnych kwot na kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów, z pierwszeństwem spożytkowania tych środków na rezydentury. Szczegóły określa zaproponowany jako poprawka przepis art.16yg ustawy.
2. Takiej redakcji art.16x ustawy, która doda do instrukcji upoważnienia ustawowego, stanowiącego podstawę wydania rozporządzenia w sprawie. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zastrzeżenia o obowiązku ministra uwzględnienia specyfiki form wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.
3. Wprowadzenie odpowiednich zapisów do rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w duchu upoważnienia , o którym mowa w pkt 2.
4. Określenie w ustawie szczegółowo elementów kosztów refundowanych przez ministra zdrowia placówkom prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, jako niezbędnych elementów umowy zawieranej przez taką placówkę z MZ.
5. Rezygnacja z podziału stażu podyplomowego lekarzy dentystów na cześć podstawową i personalizowaną.
6. Zmiana lub uchylenie art.53 ustawy regulującego zatrudnianie lekarzy oraz personelu pomocniczego w praktykach lekarskich. Zmiana ma umożliwić powstanie większych praktyk, bez czego nie powiększy się baza podmiotów akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego w stomatologii.
7. Nieodbieranie możliwości podejmowania szkolenia specjalizacyjnego w formie wolontariatu. Przy  całym szacunku do postulowanej przez zespół MZ ochrony przed wykorzystywaniem przez pracodawców sytuacji lekarzy chcących podnosić swoje kompetencje, sztywny przepis może niektórym z nich skomplikować dostęp do jakiejkolwiek specjalizacji. Do czasu zapewnienia odpowiedniej liczby rezydentur i przejrzystych zasad określania zapotrzebowania na specjalistów, możliwość taką należy utrzymać.

KS NRL zaproponowała też dwie zmiany w innych ustawach - obie związane z dostosowaniem do potrzeb kształcenia stomatologów.

KS NRL z szacunkiem odnosi się do dorobku i ciężkiej pracy zespołu MZ i pragnie poprzeć wypracowany projekt. Członkowie KS zwracają jednak uwagę, że w zakresie kształcenia lekarzy dentystów zmiany nie mogą być kosmetyczne. Nie można spodziewać się postępu, jeśli zakonserwuje się na następną dekadę trend, który zmarginalizował pod tym względem naszą grupę zawodową.