Kłobuck: konkurs ofert na realizatora programu profilaktyki próchnicy

ms
17-02-2019, 07:38
Zwycięzca konkursu zrealizuje w latach 2019  – 2021 program profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci ośmioletnich w gminie Kłobuck.

Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu stomatologii.

Wysokość środków finansowych, przeznaczona na realizację programu w 2019 r. - 20,5 tys. zł. Program w całości finansowany jest z budżetu gminy Kłobuck.

Beneficjenci programu: dzieci w wieku 8 lat, mieszkańcy gminy Kłobuck oraz ich rodzice (opiekunowie prawni). Planowana liczba dzieci objętych programem - 209 z 9 szkół podstawowych gminy Kłobuck.

Realizacja programu: do 30 listopada 2019 r.

Działania:
Przeprowadzenie akcji informacyjnej (o realizowanym programie) adresowanej do dyrektorów i kadry pedagogicznej szkól podstawowych oraz dzieci z grupy docelowej i ich rodziców w tym:
a) opracowanie, druk oraz rozpowszechnienie ulotek i plakatów zawierających stosowne informacje;
b) umieszczenie informacji w szkołach podstawowych, w podmiocie leczniczym realizującym program, w lokalnych mediach oraz w Urzędzie Miejskim w Kłobucku;
c) prowadzenie akcji informacyjnej przez realizatora w ramach współpracy z innymi placówkami świadczącymi usługi stomatologiczne na terenie gminy.

Proponuje się przeprowadzenie jednego spotkania w każdej z 9 szkół.

1) Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w grupie docelowej dzieci w trakcie 45-minutowych zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych (metody dbania o higienę jamy ustnej, rekomendacje w zakresie profilaktyki próchnicy oraz innych chorób jamy ustnej, prozdrowotne nawyki higieniczne i żywieniowe w profilaktyce próchnicy).
2) Przeprowadzenie badań ankietowych (przed prelekcją oraz po prelekcji) sprawdzających wiedzę dzieci oraz rodziców biorących udział w programie na temat próchnicy i jej profilaktyki oraz nawyków higienicznych i żywieniowych, w tym przygotowanie wzoru ankiety obejmującej co najmniej 10 pytań i opracowanie zbiorcze wyników.
3) Uzyskanie zgody rodziców na udział w programie dzieci.
4) Przeprowadzenie badania stomatologicznego w grupie docelowej dzieci (ocena stanu higieny jamy ustnej, instruktaż higieny jamy ustnej, ocena stanu uzębienia i zgryzu, określenie wskaźnika PUW).
5) Przeprowadzenie profilaktyki stomatologicznej w grupie docelowej dzieci (lakowanie bruzd zębów pierwszych trzonowych) - zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych u dzieci, które nie miały dotychczas wykonywanego zabiegu oraz u dzieci, u których doszło do utraty laku.
6) Przekazanie rodzicom dziecka informacji o konieczności podjęcia dalszego leczenia w przypadku występowania u dziecka kolejnych zębów zajętych próchnicą wraz ze wskazaniem negatywnych konsekwencji w związku z brakiem podjęcia leczenia oraz wskazanie najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.
7) Przeprowadzenie badania jakości udzielonych świadczeń (ankieta satysfakcji pacjenta skierowana do rodziców) i opracowanie zbiorcze wyników.
8) Sporządzanie raportów kwartalnych, raportu końcowego, a także opracowanie sprawozdania po zakończeniu programu
9) Monitorowanie i ewaluacja programu.
10) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej prowadzonych działań.

Kompletne oferty należy składać do 19 lutego 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, 42 - 100 Kłobuck, pokój 25, lub przesłać drogą pocztową lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres sekretariat@gminaklobuck.pl

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 28 lutego 2019 r.