Żyrardów: będzie konkurs na realizację programu profilaktyki próchnicy zębów

ms
16-02-2019, 08:57
Rada Żyrardowa przyjęła jednogłośnie do realizacji „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu gminy Żyrardów na lata 2019-2021”. Program ten jeszcze sierpniu w 2018 r. zaakceptowała Rada Przejrzystości AOTMiT.

Warunki realizacji 
Realizator programu zostanie wybrany w drodze konkursu ofert.

Koszt całkowity realizacji programu 168 tys. zł. 
Natomiast koszt w latach 2019, 2020, 2021 określono odpowiednio na: 58 620 zł, 55 440 zł oraz 53 940 zł. Oszacowano, że koszt jednostkowy będzie wynosił 70 zł - w przypadku braku konieczności leczenia zębów lub 180 zł – w przypadku konieczności leczenia zęba.

Program ma być finansowany ze środków budżetu gminy Żyrardów, jednak projekt zakłada również możliwość dofinansowania programu przez NFZ

Planowane interwencje w ramach programu: 
- działania edukacyjne;  
- badanie stomatologiczne;  
- lakowanie pierwszych zębów trzonowych;  
- leczenie stomatologiczne.

Edukacja dzieci będzie odbywać się podczas wykładów/pogadanek, realizowanych w ramach 45-minutowych zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych, dotyczących metod dbania o higienę jamy ustnej, profilaktyki próchnicy oraz prozdrowotnych nawyków higienicznych i żywieniowych w profilaktyce próchnicy.

Zakres zagadnień, które mają być poruszane podczas edukacji rodziców/opiekunów prawnych, bedzie dotyczyć tych samych zagadnień co edukacji dzieci, jednak zostanie poszerzony o informacje dotyczące korzystania ze świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii. Działania edukacyjne mają być prowadzone podczas godzinnych wykładów.

Tematyka edukacji zdrowotnej dotycząca profilaktyki próchnicy obejmie: 
- promowanie zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru); 
- wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków); 
- konieczność stałej opieki stomatologicznej i regularnych wizyt kontrolnych w gabinecie.

W projekcie programu zaplanowano również przeprowadzenie lakowania pierwszych zębów trzonowych (szóstych).

Ponadto program zakłada leczenie zachowawcze próchnicy poprzez wypełnienie kompozytowe materiałem światłoutwardzalnym ubytków zębów trzonowych i przedtrzonowych. W projekcie wskazano, że leczenie to będzie się odbywać według wskazań indywidualnych.

Populacja docelowa 
Udział w programie wezmą dzieci w wieku 8 lat (urodzone w 2011-2013 r.) zamieszkujące gminę Żyrardów oraz w zakresie edukacji – ich rodzice i opiekuni prawni.

Odsetek populacji, który ma zostać objęty programem zależy od etapu jego realizacji. Działaniami związanymi z leczeniem zębów zostanie objętych 51 proc. wskazanej populacji docelowej

Natomiast działania edukacyjne będą skierowane do 1 300 dzieci (100 proc. populacji docelowej) oraz wszystkich chętnych rodziców/opiekunów prawnych.

Kryterium kwalifikacji do wzięcia udziału we wszystkich etapach programu będzie konieczność wyrażenia pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w programie. Ponadto w przypadku badania stomatologicznego:
- brak przeprowadzonego badania stomatologicznego w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
- w przypadku lakowania – brak wykonanego zabiegu lakowania,
- brak przeciwwskazań do działań profilaktycznych,
- natomiast w przypadku leczenia ubytku twardych tkanek – stwierdzenie ubytków tkanek zębów kwalifikujące do leczenia oraz brak przeciwskazań do leczenia.