Istotne zmiany w zasadach kontroli NFZ

ms
07-02-2019, 07:37
Najważniejszą planowaną zmianą dla podmiotów, które otrzymują środki z NFZ, będzie wprowadzenie progu "bagatelności", poniżej którego nie będą nakładane kary finansowe. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy wyniesie on 500 zł, co według danych za 2018 r. oznacza 50 proc. liczby kontroli i niecałe 10 proc. kwoty nałożonych kar.

Takie rozwiązanie wprowadza, przyjęty przez Radę Ministrów, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ma także obowiązywać zakaz jednoczesnej kontroli ze strony ministra zdrowia i NFZ.

Zakazane będzie również ponowne kontrolowanie tego samego obszaru w tym samym podmiocie.

Czas trwania wszystkich kontroli NFZ w jednostkach podmiotu kontrolowanego w roku kalendarzowym nie będzie mógł przekroczyć określonej liczby dni (z wyłączeniem kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego).

Co do zasady, liczba dni kontroli będzie powiązana z wielkością kwoty wypłaconej podmiotowi kontrolowanemu przez NFZ w roku poprzednim. Przykładowo w przypadku kontraktu o wartości do 2 mln zł kontrola NFZ będzie mogła trwać 12 dni.

Wprowadzona zostanie także instytucja zawiadomienia o planowanej kontroli – w sytuacjach, w których nie uniemożliwia to skutecznego skontrolowania działania podmiotu.

Komunikacja między Funduszem a podmiotem kontrolowanym ma być prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. To pierwsza, uwzględniająca nowoczesne rozwiązania techniczne, ustawa o kontroli, której przepisy powinny uprościć, przyspieszyć i obniżyć koszty przeprowadzanej kontroli oraz ograniczyć jej uciążliwość dla kontrolowanych podmiotów. 

Istotną zmianą będzie koncentracja służb kontrolnych, które obecnie funkcjonują w oddziałach wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W praktyce doprowadzi to do przeniesienia uprawnień kontrolnych na poziom prezesa NFZ. Wydziały kontroli OW Funduszu zostaną włączone do Departamentu Kontroli w Centrali NFZ.

Przewidziano także utworzenie korpusu kontrolerskiego w Centrali NFZ – w jego skład wejdą pracownicy Funduszu będący kontrolerami, którzy zostaną wyposażeni w kompetencje i narzędzia do przeprowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli. Kontrolerzy będą musieli zdać egzamin kwalifikacyjny dopuszczający do pracy na tym odpowiedzialnym stanowisku. Ze względu na specyfikę pracy i konieczność wykorzystania wiedzy medycznej, możliwe będzie wykorzystanie w toku kontroli opinii biegłego.

Inne zmiany dotyczą funkcjonowania szpitali

Zasadnicza część przepisów ma wejść w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po trzech miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.