Antybiotyki: Rada Europejskich Lekarzy Dentystów zachęca do wypełnienia ankiety

ms
07-02-2019, 07:55
Lekarzu i lekarzu dentysto udziel odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej stosowania antybiotyków i antybiotykoodporności – apelują: Naczelna Izba Lekarska, Stały Komitet Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors CPME) oraz Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists CED).

Celem tego badania jest ocena wiedzy pracowników ochrony zdrowia na temat antybiotyków i jakie jest podejście m.in. lekarzy dentystów do stosowania takich leków w codziennej praktyce zawodowej. W efekcie analizy ustalone mają być potrzeby w zakresie dalszego kształcenia, kampanii informacyjnych.

Ankieta, kierowana do pracowników ochrony zdrowia (m. in. lekarzy oraz lekarzy dentystów), została opracowana przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control ECDC) - agencję Unii Europejskiej, odpowiedzialną za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi.

Termin na udzielanie odpowiedzi upływa 14 lutego 2019 r.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Jak podają autorzy ankiety, jej wypełnienie powinno zająć ok. 5 – 10 minut.

Ankieta tutaj

Z uwagi na pewne niejasności w ankiecie NRL przekazała uwagi do wykorzystania przez tych, którzy zdecydują się udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Odnośnie pytania „Co stanowi przedmiot Państwa głównej działalności zawodowej? (poświęcają mu Państwo ponad 50 proc. czasu pracy)” wydaje się, że w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz medycyny ogólnej punktem, który powinno się wskazać jest „Specjalizacja ogólna” (w angielskiej wersji „generalist”) – chyba że przeważająca cześć ich aktywności zawodowej obejmuje dalej wskazane inne rodzaje aktywności (zarządzanie, zdrowie publiczne, praca akademicka/działalność badawcza, inne).

Odnośnie pytania „Jakie jest miejsce Państwa dominującej działalności zawodowej? (spędzają Państwo w tym miejscu ponad 50 proc. czasu pracy)” wydaje się, że w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, których przeważająca część aktywności zawodowej odbywa się poza podmiotami udzielającymi świadczeń stacjonarnych i całodobowych, powinno się wskazać w punkcie „Inne” odpowiednio: indywidualna albo grupowa praktyka lekarska, placówka ochrony zdrowia udzielająca świadczeń ambulatoryjnych.

Odnośnie pytania „Czy w ramach wykonywanego zawodu włączają się Państwo w programy zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowymi lub kierują takimi programami bądź poruszają kwestię oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe?” wydaje się, że chodzi o udział w programach promujących i monitorujących rozsądne stosowanie antybiotyków w celu utrzymania ich skuteczności (antimicrobial stewardship programmes).