UM w Lublinie pilnie poszukuje dwóch wykładowców

kan
01-02-2019, 12:12
Są nieobsadzone dwa stanowiska wykładowców w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej
 I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymaganie, które musi spełniać kandydat:
 - tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- stopień naukowy doktora nauk medycznych,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, 
- czynna znajomość języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynna znajomość języka polskiego,
- otwarta specjalizacja w dziedzinie ortodoncji,
- udokumentowany dorobek naukowy,
- pozytywna ocena okresowej działalności dydaktycznej (w tym ocena dokonana przez studentów - w przypadku kandydatów będących nauczycielami).

Wykaz niezbędnych dokumentów:
- podanie do dziekana,
- C.V.,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
- poświadczona kserokopia dyplomu stopnia naukowego doktora nauk medycznych – jeśli dotyczy,
- zaświadczenie o otwartej specjalizacji,
- zaświadczenie o dorobku naukowym – jeśli dotyczy,
- zaświadczenie o znajomości języka obcego,
- w przypadku cudzoziemców - Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
- ocena dorobku naukowego.
- dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu,

Termin składania dokumentów: 13 lutego 2019 r.  

Więcej: umlub.pl