W Nowym Tomyślu myślą o uzębieniu uczniów

ms
21-01-2019, 08:38
Rada Przejrzystości AOTMiT pozytywnie zaopiniowała projekt programu polityki zdrowotnej dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci klas trzecich, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

Planowany koszt całkowity realizacji programu: 99 810 zł (2019 r. – 29 000 zł, 2020 r. – 22 930 zł, 2021 r. – 23 900 zł, 2022 r. – 23 980 zł).

Koszt jednostkowy, w przypadku braku lakowania zębów, oszacowano na 30 zł (10 zł – edukacja zdrowotna, 20 zł – badanie stomatologiczne).

W przypadku wykonania lakowania zębów szóstych - koszt jednostkowy wyniesie 80 zł (10 zł – edukacja zdrowotna, 20 zł – badanie stomatologiczne, 50 zł – lakowanie bruzd czterech zębów szóstych).

Program ma być finansowany ze środków gminy Nowy Tomyśl. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie 40 proc. kosztów projektu.

Okres realizacji: 2019-2022.

Cele programu:
Zmniejszenie częstości występowania próchnicy wśród dzieci z klas trzecich szkół podstawowych poprzez opracowanie i realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania próchnicy, w tym:
- edukację zdrowotną dzieci objętych programem,
- edukację zdrowotną opiekunów prawnych dzieci,
- przeglądy stomatologiczne,
- profilaktykę stomatologiczną.

Populacja docelowa
1377 uczniów klas III szkół podstawowych (z roczników 2009- 2012) z terenu gminy Nowy Tomyśl, opiekunowie prawni dzieci biorących udział w programie, grono pedagogiczne.

Kryteriami włączenia do programu będą: uczęszczanie do III klasy podstawowej na terenie gminy Nowy Tomyśl oraz pisemna zgoda opiekuna prawnego. Dzieci, którym zalakowano zęby szóste w ramach NFZ będą wykluczone z etapu lakowania.

Do badań stomatologicznych oraz zabezpieczenia lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych zaplanowano włączyć 80 proc. populacji docelowej, co jest rozbieżne z założeniem przedstawionym w budżecie, gdzie uwzględniono 100 proc. populacji kwalifikującej się do przeglądu stomatologicznego.

Program podzielono na trzy etapy interwencji:
- działania edukacyjne,
- badania stomatologiczne,
- zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych.

Monitorowanie i ewaluacja
RP AOTMiT zwróciła uwagę, że mierniki efektywności należy zmodyfikować, aby umożliwiała kompleksową analizę efektów programu. W zakresie oszacowań budżetu należy uwzględnić koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją.

Mierniki efektywności powinny dotyczyć:
- stanu uzębienia dzieci,
- wiedzy na temat zapobiegania próchnicy,
- nabytych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

Ocena zgłaszalności do programu ma być dokonywana na podstawie analizy liczby i odsetka uczestników programu oraz liczby osób, które nie zostały objęte z programu z powodów zdrowotnych lub innych.

Ocena jakości świadczeń w programie ma być prowadzona w oparciu o analizę wyników ankiety satysfakcji.

W ramach oceny efektywności programu zaplanowano analizę liczby ubytków próchnicowych uzyskanych w badaniu wstępnym oraz badaniu kontrolnym przeprowadzonym w ostatnim roku realizacji programu.

W ramach ewaluacji zaplanowano również analizę liczby dzieci, u których przeprowadzono badanie jamy ustnej, co jest bardziej zasadne w ocenie zgłaszalności do programu. Sprawozdanie po zakończeniu programu ma opierać się na porównaniu stanu przed wprowadzeniem programu i stanem po jego zakończeniu.