Praca dla stomatologa w ZK w Łodzi

en
22-01-2019, 10:10
Zakład Karny w Łodzi ogłosił nabór na stanowisko stomatologa. Praca na 0,25 etatu.

Kto może zostać pracownikiem Służby Więziennej? 
Kandydat musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. Ponadto kandydat:
- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
- daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ponadto wobec dentysty stającego do konkursu nie może się toczyć postępowanie w Izbie Lekarskiej.

Potrzebne dokumenty:
- CV,
- podanie o przyjęcie do pracy,
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.

Termin składania dokumentów: 31 stycznia 2019 r. 
Oferty można przesyłać pocztą na adres: 
Zakład Karny nr 2 w Łodzi, ul. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź 
lub składać osobiście w dziale kadr w siedzibie Zakładu Karnego nr 2.

Informacje na temat oferty zatrudnienia można uzyskać pod numerem tel.: (426 750 615.

Więcej: sw.gov.pl