Stomatologia: stosowanie aparatów rtg bez zezwolenia z karą nawet 20 tys. zł

ms
07-01-2019, 08:24
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uzyskał informacje o funkcjonowaniu gabinetów stomatologicznych, w których stosowane są aparaty rentgenowskie bez wymaganego zezwolenia. W związku z tym przypomina właścicielom gabinetów stomatologicznych, że istnieje obowiązek zalegalizowania działalności związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostyki medycznej.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyjaśnia, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5, 6 ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 792 z późn. zm.) wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia.

Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej na podstawie art. 5 ust. 4 w/w ustawy wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Zgodnie z art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe kierownik jednostki organizacyjnej, który bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom albo bez wymaganego zgłoszenia podejmuje działalność określoną w art. 4 ust. 1 Prawa atomowego, podlega karze pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Kwota ta tego wynagrodzenia brutto za 2017 r. wynosiła 4272 zł.