UM w Poznaniu nadal szuka asystentów

en
09-01-2019, 11:14
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na
stanowisko asystenta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji.

W celu wzięcia udziału w konkursie trzeba przygotować:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- prawo wykonywania zawodu,
- umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej,
- kartę kwalifikacyjną, zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej -  dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni,
- opinię ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój m 141, tel. 061 854 60 47.
Termin składania dokumentów: 16 stycznia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl