Lekarze dentyści stanowczo tylko z wiedzą ogólnoakademicką

ms
17-12-2018, 08:07
Lekarz dentysta powinien mieć gruntowną wiedzę ogólnoakademicką. Do wykonywania zawodu nie przygotuje standard kształcenia o profilu praktycznym, w dużo mniejszym stopniu związanym z działalnością naukową uczelni – uważa NRL i apeluje o ogólnoakademickie kształcenie lekarzy dentystów w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia.

O ile głos NRL zostanie uwzględniony, o wiele trudniej będzie realizować zamysł prowadzenia praktycznej nauki zawodu dentysty (ostatnio takie projekcje przybierają coraz wyraźniejszy kształt). Akademicki wymiar nauki zdecydowanie utrudniałby powstawanie podmiotów, które chciałyby ograniczyć kształcenie przyszłych dentystów do praktycznej nauki zawodu. Popyt na taką ofertę edukacyjną z pewnością byłby znaczący.

Apel NRL
Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Ministra Zdrowia, aby w rozporządzeniu, określającym standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza dentysty, które zostanie wydane na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie, wyższym i nauce, profil kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym został określony jako ogólnoakademicki.

Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2018 poz. 345) w przypadku studiów na kierunku lekarskim określa, że studia te mają profil ogólnoakademicki, natomiast nie określa, jaki jest profil studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

W związku z wejściem w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie, wyższym i nauce" rozporządzenie z 9 maja 2012 r. najpóźniej od 1 października 2019 r. utraci moc i konieczne będzie wydanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia nowego rozporządzenia określającego standardy kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Naczelna Rada Lekarska apeluje, aby w przyszłym rozporządzeniu zarówno profil studiów lekarskich jak i profil studiów lekarsko-dentystycznych został określony jako ogólnoakademicki.

Alternatywą dla profilu ogólnoakademickiego jest kształcenie o profilu praktycznym, które w nawet przeważającej większości oparte może być na zajęciach kształtujących jedynie umiejętności praktyczne. Lekarze dentyści pracując w małych zespołach lub jednoosobowo, w trosce o jakość swej pracy, zmuszeni są dokonywać wyborów optymalnych metod leczenia (materiały, systemy narzędzi, techniki zabiegowe).

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój branży stomatologicznej we wszystkich wymienionych aspektach, kształcenie studentów - przyszłych lekarzy dentystów powinno w szczególności prowadzić do nabycia przez nich umiejętności weryfikacji, na bazie wiedzy opartej na dowodach naukowych, napływających informacji o wprowadzanych nieustannie nowych metodach i technikach stosowanych w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu. Do tego nie przygotuje standard kształcenia o profilu praktycznym w dużo mniejszym stopniu związanym z działalnością naukową uczelni.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia, które będzie wydane na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce zarówno dla kierunku lekarskiego, jak i kierunku lekarsko-dentystycznego powinien być przypisany profil ogólnoakademicki.