Szybka ścieżka zadośćuczynienia za przewinienia w kwestii dokumentacji medycznej

ms
20-11-2018, 08:15
Posłowie Iwona Michałek i Wojciech Murdzek chcieliby wiedzieć czy jest możliwość sprawnego, pozasądowego dochodzenia zadośćuczynienia przez pacjentów w przypadku naruszenia przez jednostkę leczniczą prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Według dwójki posłów, ze względu na wagę naruszenia obowiązku i sposób naruszenia prawa pacjenta do informacji i dostępu do dokumentacji medycznej wskazane byłoby, aby pokrzywdzony miał możliwość uzyskania stosownego zadośćuczynienia w oparciu o ustawę z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i nie musiał korzystać z kosztownej i długotrwałej drogi sądowej.

Brzmienie art. 4 ust. 1 wyłącza możliwość przyznania zadośćuczynienia za zawinione naruszenie praw pacjenta w postaci dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Przepis ust. 1 nie jest stosowany do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:
1) przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
2) informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
3) dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia;
4) zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Posłowie zadają pytania:
Czy nie jest zasadne, aby umożliwić pacjentom dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?
Jakie kwoty uzyskali pokrzywdzeni pacjenci w Polsce w oparciu o postępowania w trybie wskazanej ustawy na przestrzeni 2015-2017?
Jakie powody przemawiają za różnicowaniem pokrzywdzonych w ustawie w zależności od rodzaju doznanej krzywdy i rodzaju naruszonego dobra?

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem