Chcą karać lekarzy za niedopełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego

ms
14-11-2018, 07:49
Lekarze i lekarze dentyści dość swobodnie traktują obowiązek doskonalenia zawodowego. Wypełnia go zaledwie 8 na 100 zobowiązanych osób. W związku z tym istnieje potrzeba wprowadzenia kar za niedopełnienie tego wymogu - minimum pięciokrotności rocznej składki na OIL – wnioskuje Zarządu Technologie Innowacje Medycyna - Polska Sp. z o.o. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że kwestie te są właśnie dyskutowane.

Treść petycji
Zarząd Technologie Innowacje Medycyna - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wnosi o podjęcie niezbędnych, a dostępnych ministrowi zdrowia działań, zmierzających do zmiany przepisów prawa określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r.,poz.1327), poprzez wprowadzenie do par. 8 pkt. 3 kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w wysokości odpowiadającej wielokrotności (minimum pięciokrotności) kwoty rocznej składki członkowskiej obowiązującej w roku rozliczeniowym zasilającej budżet właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Lekarskiej.

Uzasadnienie
W okresie obowiązywania rozporządzenia obowiązywały trzy czteroletnie okresy rozliczeniowe. Według danych, będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia i dostępnych w przestrzeni publicznej  z obowiązku doskonalenia zawodowego wywiązuje się jedynie 8 proc. lekarzy i lekarzy dentystów.

Wymaga się zatem, aby w tak „drobnej sprawie" jaką jest sumienna realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego nastąpiła wyraźna poprawa. Nie mamy wątpliwości, że jedyną skuteczną drogą do likwidacji wykazanej patologii jest jej penalizacja. Innym rozwiązaniem może być oczywiście odstąpienie od obligatoryjności doskonalenia zawodowego, ale skoro ostatnia nowelizacja rozporządzenia nastąpiła 11 sierpnia 2016 roku można przypuszczać, że minister zdrowia uznał dalsze istnienie regulacji za uzasadnione i społecznie korzystne.

Poszanowanie prawa wymaga od lekarzy spełnienia „niewygodnego" prawa w imię społecznej sprawiedliwości. Przesadna obrona własnego prawa do sprzeciwu wobec określonych w rozporządzeniu sposobów realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego rodzi niesprawiedliwość w stosunku do praw innych (przedsiębiorców i pacjentów). Taki przypadek ma miejsce w sprawie objętej petycją.

Odpowiedzi udzieliła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko.
Sposób egzekwowania terminowego rozliczania się lekarzy i lekarzy dentystów był wielokrotnym przedmiotem dyskusji ministra zdrowia z całym środowiskiem lekarskim oraz przedstawicielami samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. W niektórych krajach uważa się doskonalenie zawodowe lekarzy za obowiązek etyczny, a tym samym nie egzekwuje się go poprzez obowiązkowe systemy sprawozdawcze, bowiem należy mieć na uwadze, że jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych zależy od wielu czynników, czasami niezależnych od lekarza.

Z reguły się nie karze
Najwięcej jednak krajów ma systemy preferujące obowiązkowe doskonalenie zawodowe, ale bez nakładania na lekarzy żadnych sankcji. Zatem sytuacja w Polsce nie odbiega od sytuacji występujących w innych krajach, a sam samorząd zawodowy lekarzy proponował dotychczas raczej szukanie rozwiązań w postaci zachęt oraz nagradzania lekarzy za bieżące doskonalenie zawodowe niż ich drastycznego karania.

Wyrażana opinia jest także znana od kilku lat samorządowi zawodowemu lekarzy i lekarzy dentystów, według którego nie ma wyraźnego związku między karaniem lekarzy za brak sprawozdawania punktów edukacyjnych, a oceną systemu ochrony zdrowia, czy liczbą spraw wytoczonym przeciw lekarzom w różnych trybach odpowiedzialności.

Praca specjalnego zespołu
Niemniej jednak, ten temat jest obecnie przedmiotem obrad zespołu powołanego zarządzeniem ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 22 3 i poz. 49), którego zadaniem jest przygotowanie rekomendacji zmian przepisów dotyczących organizacji i przebiegu kształcenia podyplomowego, w tym doskonalenia zawodowego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele lekarzy rezydentów, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych oraz niezależni eksperci sektora ochrony zdrowia, a także przedstawiciele samorządu zawodowego lekarzy.

Przewiduje się, że zespół zakończy pracę w połowie listopada 2018 r. Przygotowane w tym czasie przez zespół rekomendacje będą miały wpływ na projektowaną w resorcie zdrowia ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw, która zgodnie z procedurą legislacyjną, podlegać będzie jeszcze konsultacjom publicznym i międzyresortowym. Zapraszam zatem Państwa, po upublicznieniu projektu ustawy na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Zdrowia, do udziału w konsultacjach publicznych.