ŚUM w Katowicach: konkurs na asystenta w chirurgii stomatologicznej

en
14-11-2018, 09:54
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 109 ustawy z 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669):
- posiada kwalifikacje określone w ustawie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
- nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4,
- korzysta z pełni praw publicznych,

oraz spełnia wymagania na stanowisko asystenta: 
- posiada co najmniej tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa lub lekarza medycyny,
- posługuje się biegle językiem angielskim,
- interesuje się działalnością dydaktyczną i prowadzeniem badań naukowych.

Kandydat zgłaszający udział w konkursie powinien złożyć:
- pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu adresowaną do rektora,
- CV z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopię dyplomu (ukończenia szkoły wyższej), 
- kserokopię innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
- kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty/stomatologa,
- oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 109 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 118 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
- ewentualne inne dokumenty: wykaz pełnych publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty.

Dokumenty należy składać: do 30 listopada 2018 r. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego ogłoszenia.
Więcej: sum.edu.pl