Spór o zawody: technik dentystyczny i specjalista ds. techniki dentystycznej

ms
10-10-2018, 08:55
Stowarzyszenie Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej drąży temat rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej.

Publikujemy informację Tadeusza Zdziecha, prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej na temat przebiegu spotkania przedstawicieli SIiMTD z wiceprezesem NRL i przewodniczącym KS NRL lek. dent. Andrzejem Cisło.

Celem spotkania, w którym uczestniczyła m.in. Olga Adamska - prawnik NIL, było omówienie miejsca i roli w medycynie nowego nieregulowanego zawodu „Specjalisty do spraw techniki dentystycznej”, który zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 listopada 2016 r. został wprowadzony do klasyfikacji zawodów i specjalności.

Poruszono również temat dotyczący braku rozróżniania przez niektórych przedstawicieli samorządu lekarzy dentystów zawodu technik dentystyczny i zawodu specjalisty ds. techniki dentystycznej oraz nieprawidłowego określania ich jako „pomocnicze zawody medyczne”.

Zawód „229914 Specjalista do spraw techniki dentystycznej” usytuowany jest w drugiej grupie 2299 Specjalistów i obejmuje osoby posiadające wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy licencjat, inżynier, magister inżynier w specjalności techniki dentystyczne lub kierunku inżynierii dentystycznej. Zawód „321402 Technik dentystyczny” usytuowany jest w odrębnej trzeciej grupie Technicy i obejmuje osoby posiadające wykształcenie średnie techniczne, zaś zawody medyczne pomocnicze usytuowane są w piątej grupie „532190. Pozostały pomocniczy personel medyczny”.

Z wypowiedzi wiceprezesa NRL wynikało, że Rada przeciwna jest wprowadzeniu ustawy, a w konsekwencji dalszym pracom legislacyjnym projektu ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej, który została złożona 7 listopada 2017 r. w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ.

Jednym z argumentów braku poparcia wprowadzenia ustawy do nowego zawodu i wynikającego z niego uprawnień, jest możliwość uznania w Polsce uprawnień nabytych w niektórych krajach UE przez klinicznych techników dentystycznych i udzielania określonych świadczeń bezpośrednio pacjentom, bez zlecenia lekarza dentysty.

Przedstawione obawy nie mają żadnych podstaw prawnych, gdyż zgodnie z projektem ustawy dotyczącego nowego zawodu, kliniczny technik dentystyczny, ubiegający się o uznanie za specjalistę ds. techniki dentystycznej i w związku z tym posiadający uprawnienia do samodzielnego wykonywania ruchomych protez osiadających, po uprzednio przeprowadzonej sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę, musiałby zdać egzamin państwowy z języka polskiego i posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie techniki dentystycznej lub kierunku inżynierii dentystycznej. Jedynie w Polsce jest możliwość uzyskania ww. tytułów zawodowych.

Należy podkreślić, że brak ustawy jest niezgodny z wyrokiem Sądu Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2007 r., zgodnie z którym określenie czynności zawodowych i wymogu posiadania odpowiednich kwalifikacji musi być unormowane w ustawie i nie mogą być przekazywane w drodze rozporządzenia.

Również, pomimo pozytywnej opinii konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej, Naczelna Rada Lekarska nie wyraża zgody na powołanie konsultanta krajowego do spraw techniki dentystycznej, gdyż zgodnie z jej opinią, zadania te mogą być wykonane przez już powołanych z grupy lekarzy konsultantów krajowych. Brak reprezentanta w Ministerstwie Zdrowia jednego z najstarszych zawodów medycznych zrzeszających ponad 20 tysięczną rzeszę osób uprawnionych do wykonywania prac techniczno dentystycznych powoduje marginalizację tak dużej grupy zawodowej.

Temat spotkania dotyczył również działalności prywatnych szkół policealnych o kierunku techniki dentystycznej w systemie weekendowym.

Spotkanie, pomimo różnicy zdań w wielu kwestiach miało charakter merytoryczny i spowodowało ożywioną dyskusję, pozwalając w osobie wiceprezesa przedstawić stanowisko NRL jak również dążenia i cele SIiMTD.

Czytaj także: NRL o postulatach Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej