Stomatologia: jest nowy wzór dokumentacji pacjentów w unijnym programie ubezpieczeń zdrowotnych

ms
23-09-2018, 19:35
Powstał jednolity dokument, z którego powinni korzystać lekarze dentyści przy udzielaniu świadczeń obywatelom UE w ramach tzw. Połączonego Wspólnego Systemu Ubezpieczeń Zdrowotnych Instytucji Europejskich (JSIS/RCAM).

Nowy dokument zastępuje wszystkie dotychczas stosowane formularze (szacunki leczenia dentystycznego i ortodontycznego).

Wprowadzony wzór może być wykorzystany jako kosztorys lub jako forma rachunku. Lekarz dentysta musi uzupełnić dokument dołączyć paragon lub fakturę według wzoru obowiązującego w państwie członkowskim. Dokumenty te są niezbędne, aby ubiegać się o zwrot kosztów leczenia.

Zatrudnieni na terenie Unii Europejskiej (ale także - pod pewnymi warunkami - członkowie ich rodzin) są uprawnieni do świadczeń, które wynikają z Połączonego Wspólnego Systemu Ubezpieczeń Zdrowotnych Instytucji Europejskich (JSIS/RCAM) i polegają na zwrocie kosztów leczenia do wysokości 80–85 proc. - w przypadku większości rodzajów opieki medycznej (w granicach ustalonych pułapów). Osoby czynnie zatrudnione są ponadto objęci ubezpieczeniem z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych.