UM w Białystoku: praca czeka w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii

en
14-08-2018, 12:34
Trwa konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wymogi stawiane kandydatom:
- ukończone studia wyższe na kierunku lekarsko-dentystycznym,
- prawo wykonywania zawodu,
- posiadanie lub bycie w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją,
- biegła znajomość języka angielskiego.


Jakie dokumenty należy złożyć na konkurs:
- podanie do dziekana,  
- kwestionariusz osobowy,
- C.V.,
- oświadczenie o spełnieniu wymogów wynikających z art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- wykaz publikacji wraz z punktami MNiSW oraz współczynnikiem IF, 
- kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i niezbędne umiejętności w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 29 sierpnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 30 września 2018 r.