PUM: praca dla protetyka

kan
16-07-2018, 11:33
Trwa konkurs konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowo-dydaktycznego w  Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Praca na cały etat, zatrudnienie na czas nieokreślony.

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 - posiadają stosowne kwalifikacje,
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
- nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4,
- korzystają z pełni praw publicznych,

spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne zgodne ze statutem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie:
- mają stopień naukowy doktora,
- posiadają predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego wyrażone w opinii opiekuna naukowego, uwzględniającej w szczególności dane: o pracy w studenckim ruchu naukowym, wyróżniającej się pracy magisterskiej lub doktorskiej (zalecane),
- znają język angielski na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku (oświadczenie).

 Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu - wniosek,
- CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- druk oświadczeń,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora),
- prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
- kopie świadectw pracy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.

W przypadku spełnienia punktu dotyczącego: pracy w studenckim ruchu naukowym, wyróżniającej się pracy magisterskiej lub doktorskiej – opinia opiekuna naukowego o predyspozycji kandydata do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

Termin składania dokumentów:  25 lipca 2018 roku do godziny 15.00.
Zakończenie konkursu nastąpi do 30 września 2018 roku.

Więcej: pum.edu.pl