Świadczenia publiczne: głos za zniesieniem restrykcji w zatrudnianiu personelu medycznego

ms
04-06-2018, 07:30
Delegaci na XIV Krajowy Zjazd Lekarzy podjęli uchwałę, aby w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, można było kontraktować usługi z udziałem osoby realizującej świadczenia w podmiocie związanym umową z NFZ.

Jak dotychczas, zgodnie z art. 132 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.