Jest praca na UM w Lublinie

en
24-05-2018, 11:49
Ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej  I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Praca w pełnym wymiarze czasu.
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Polski,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- czynną znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców także czynną znajomość języka polskiego.

Wykaz niezbędnych dokumentów:
- podanie do dziekana,
- C.V.,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- zaświadczenie o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
- ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie,
- ocena dorobku naukowego.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w dziekanacie I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM.

Termin składania dokumentów: 13 czerwca 2018 r.

Więcej: umlub.pl