Stomatologia: w UM Poznań szukają wykładowcy

kan
22-04-2018, 09:20
Trwa konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (pracownik dydaktyczny) — zatrudnienie w wymiarze 3 /4 etatu w Zakładzie Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji na Wydziale Lekarskim II UM w Poznaniu

Co ma zawierać zgłoszenie do konkursu:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy - odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy wymagany staż pracy - 2 lata w szkole wyższej na stanowisku adiunkta lub wykładowcy,
- zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t j. Dz. U. 2016, poz. 1842 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii,
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni opinia ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- ewentualnie inną dokumentację.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141,
tel. 061 854 60 47.
Termin składania dokumentów: 4 maja 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.
Więcej: ump.edu.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem