UM Białystok: w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej wolny etat

kan
19-04-2018, 12:17
Trwa konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UM w Białymstoku.

 

Wymaganie jaki muszą spełniać kandydaci:

- stopień naukowy doktora nauk medycznych,
- posiadanie specjalizacji w dziedzinie periodontologii,
- ukończone studia na kierunku lekarsko-dentystycznym,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty/stomatologa,
- predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Potrzebne dokumenty:

- podanie do dziekana,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- inne dokumenty np. wykaz publikacji wraz z punktami MNiSW oraz współczynnika IF, 
- kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty postępowania konkursowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, w kopercie z opisem: „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej” – imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu.

Termin składania dokumentów: do 23 kwietnia 2018 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu:  30 kwietnia 2018 r.

Więcej: umb.edu.pl