„Tak” RP AOTMiT dla programu profilaktyki próchnicy zębów dzieci z Trzebini

ms
22-01-2018, 09:18
„Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Trzebinia na rok 2018” (realizowany przez gminę Trzebinia) zyskał akceptację Rady Przejrzystości AOTMiT.

Będzie konkurs na udział w programie
Realizator programu zostanie wybrany w drodze konkursu ofert. Określono także kompetencje niezbędne do przeprowadzenia projektu.

Koszt
Koszt całkowity realizacji programu oszacowano na 48 084 zł.
Wskazano koszty poszczególnych etapów programu:
- akcja informacyjno-edukacyjna – 1 764 zł,
- badanie stomatologiczne – 8 820 zł,
- lakowanie – 37 500 zł.

Gmina zakłada, że działania edukacyjne i badania stomatologiczne obejmą całą populację dzieci, natomiast koszt lakowania został oszacowany dla 85 proc. uczestników programu.

Koszty jednostkowe określono na 62 zł (2 zł – edukacja zdrowotna, 10 zł – badanie stomatologiczne, 50 zł – lakowanie bruzd 4 zębów trzonowych). Program ma być finansowany ze środków budżetu miasta.

Etapy realizacji programu
W projekcie przedstawiono etapy realizacji programu wraz z dokładnym harmonogramem czasowym dla poszczególnych etapów.

Program obejmuje:
- przeprowadzenie akcji informacyjnej;
- akcję edukacyjną;
- wykonanie badań i lakowania zębów.

W ramach akcji informacyjnej zaplanowano zamieszczenie wiadomości dotyczących programu na tablicach ogłoszeń oraz w formie komunikatów na stronach internetowych szkół podstawowych, podmiotów leczniczych realizujących program oraz Urzędu Miasta Trzebinia.

Opiekunowie prawni dzieci objętych programem zostaną poinformowani, jeśli będą do tego wskazania, o konieczności podjęcia leczenia wraz ze określeniem miejsca udzielającego świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ, a także o terminie kolejnego przeglądu stomatologicznego.

Populacja
Populację stanowią dzieci w wieku 8-10 lat, urodzone w latach 2008-2010, zamieszkujące na terenie gminy Trzebinia. Działaniami edukacyjnymi (I etap) zostanie objętych 882 dzieci. Natomiast do każdego z dwóch pozostałych etapów zostanie włączonych 85 proc. populacji - 750 dzieci.

Kryterium kwalifikacji do wzięcia udziału w programie będzie wiek, adres zamieszkania oraz uzyskanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Planowane interwencje w ramach programu:
- prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych;
- badanie stomatologiczne w warunkach szkolnych;
- profilaktyka stomatologiczna.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne
W projekcie programu zaplanowano również przeprowadzenie lakowania bruzd zębów trzonowych szóstych u dzieci, które nie miały dotychczas wykonanego zabiegu. Stosowanie laku na stałych zębach trzonowych w profilaktyce próchnicy jest ogólnie zalecane i zastosowanie tej interwencji w grupie adresatów programu jest zgodne z wytycznymi.

Część z zaplanowanych interwencji znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193). Pacjentom w wieku adresatów programu (10 r. ż.) przysługują:
- profilaktyczne świadczenie stomatologiczne, w tym: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy,
- ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych,
- określenie utraty przyczepu łącznotkankowego oraz wskaźnika krwawienia,
- kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego,
- wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu,
- profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Lakowanie bruzd zębów trzonowych szóstych także przysługuje dzieciom i jest udzielane raz do ukończenia 8 roku życia.