Za pozostawienie korzenia należy się 100 tys. zł – uznał pacjent

ms
25-10-2017, 10:20
Dentysta naraził pacjenta na krzywdę, gdyż niedokładnie usunął mu ząb, pozostawiając korzeń, przez co wdał się stan zapalny skutkujący koniecznością zażywania antybiotyków oraz otrzymywania bolesnych zastrzyków. Doznane krzywdy pacjent wycenił na 100 tys. zł i poszedł z roszczeniami do sądu.

Nie powinno to mieć istotnego znaczenia w sprawie, ale skarżący pacjent w okresie leczenia był więźniem, korzystającym z usług należnych osobom odbywającym wyrok.

Zdaniem osadzonego, niewłaściwa opieka stomatologiczna w jednostce penitencjarnej naraziła go na cierpienie.

Ocena zakładu karnego 
Pozwany, a więc Skarb Państwa (zakład karny)  wniósł o oddalenie powództwa w całości. Kwestia poprawności i legalności zabiegu ekstrakcji zęba powoda była przedmiotem oceny w postępowaniu wyjaśniającym, które nie potwierdziło zarzutów stawianych pozwanemu.

Więzień wyraził zgodę na zabieg ekstrakcji zęba 27, a zabieg został wykonany prawidłowo. Również opieka przed zabiegiem i po zabiegu przebiegała właściwie. Lęk i obawa o swoje zdrowie, które być może towarzyszyły pacjentowi, nie stanowią wystarczającej przesłanki do dochodzenia zadośćuczynienia. Obowiązkiem więziennej służby zdrowia jest jedynie zachowanie osób pozbawionych wolności przy życiu i w niepogorszonym zdrowiu. Do takich obowiązków nie należy spełnianie wygórowanych technik leczniczych, rehabilitacji oraz stosowanych leków.

Co sąd ustalił
Zabieg usuwania zęba 27 przeprowadzony w pozwanej jednostce, był wykonany prawidłowo, zgodnie ze sztuką lekarską. Wcześniej, kilkakrotne podejmowano próby leczenia zachowawczego tego zęba. W warunkach więziennych nie było możliwości endodentycznego leczenia tego zęba, o czym więzień został powiadomiony.

W obrębie zęba 27 stwierdzono zgorzel miazgi. Stan ten mógł zagrażać zdrowiu osadzonego, stąd propozycja usunięcia zęba, na którą początkowo nie wyrażał zgody. Zlecona została antybiotykoterapia oraz leki przeciwbólowe i przeciwzapalnie.

Przemieszczenie korzenia policzkowego bliższego poza zębodół zostało rozpoznane natychmiast. Zlecono wykonanie zdjęcia rtg, skierowano niezwłocznie powoda do specjalisty w celu podjęcia dalszego leczenia.

Po usunięciu zęba, powód był wzywany celem odbycia wizyty kontrolnych – odmówił przybycia, czego potwierdzeniem są zapisy w książeczce zdrowia powoda.

Więzień w okresie oczekiwania na zabieg chirurgiczny został zabezpieczony farmakologicznie.

W postępowaniu leczniczym nie było uchybień. Przeprowadzone leczenie nie spowodowało uszczerbku na zdrowiu powoda, nie pozostawiło żadnych negatywnych następstw. Po zakończonym leczeniu chirurgicznym dolegliwości bólowe ustąpiły.

Opinia biegłego
Pisemna opinia sądowa biegłego z zakresu chirurgii szczękowej została przez sąd uznana za wiarygodną. Jest ona bowiem pełna, rzetelna, logiczna oraz oparta na obiektywnych dowodach, jakimi są dokumenty medyczne powoda. Ponadto biegły w czytelny sposób opisał sposób swego rozumowania.

Sąd uznał, że zakład karny nie dopuścił się nieprawidłowości w zakresie sprawowanej opieki stomatologicznej  nad powodem i powództwo oddalił.

Sygn. akt I C 235/16

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Iluzje i mity w medycynie