A recepty wystawiaj starannie

en
24-10-2017, 12:11
NIL przypomina, że niestaranne wystawianie recept, niezgodne z wymogami ujętymi w przepisach może się skończyć dla lekarza dentysty karą finansową, pacjent zaś nie będzie mógł zrealizować recepty w aptece.

Naczelna Izba Lekarska otrzymała od dyrektor Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia pismo, które przypomina samorządowi lekarskiemu, że przyznanie uprawnienia do wystawiania recept jednej osobie oznacza, że niedopuszczalna jest ingerencja w treść recepty innych osób. Dlatego każda poprawka lub uzupełnienie na recepcie wymaga złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę przy poprawianej lub uzupełnianej informacji.

Dlatego recepta wypisana  dwoma różnymi charakterami pisma, zwłaszcza jeśli różnice te są wyraźne, nasuwa podejrzenie, że nie jest ona autentyczna, a więc farmaceuta może odmówić jej realizacji. Takie ryzyko istnieje w przypadku recepty, na której część danych wprowadzonych została przez jedną osobę (np. pielęgniarka wpisała dane osobowe pacjenta), a część – ordynacja, dawkowanie przez lekarza dentystę.

Prawnicy NIL rekomendują, aby recepty wystawiane odręcznie były wypełniane przez jedną osobę uprawnioną posługującą się własnym, jednolitym charakterem pisma, co pozwoli uniknąć wątpliwości co do autentyczności recepty i odmowy jej realizacji.

Czym grozi niestaranne wystawienie recepty? Przede wszystkim pacjent nie będzie mógł kupić leku w aptece.

W świetle art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne - farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli:
- jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
- w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym;
- w przypadku podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
- zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept;
- od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;
- osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Receptę wystawić może osoba uprawniona tj. osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Więcej: nil.org.pl