Pomorski OW NFZ: konkursy na świadczenia stomatologiczne

ms
11-10-2017, 09:15
Pomorski OW NFZ ogłosił konkurs ofert na leczenie stomatologiczne (od 1 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.).

Termin składania ofert: do 25 października.

Otwarcie ofert: 27 października

11-17-000722/STM/07/1/07.0000.221.02/01
11-17-000723/STM/07/1/07.0000.220.02/01
11-17-000724/STM/07/1/07.0000.218.02/01
11-17-000725/STM/07/1/07.0000.218.02/01
11-17-000726/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Dane kontaktowe:
informacje dotyczące materiałów szczegółowych: tel. (58) 75 12 534, -566, -708
informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem: tel. (58) 75 12 563, (58) 75 12 573, e-mail: aplikacje@nfz-gdansk.pl.

POW NFZ zwraca uwagę na najczęściej występujące błędy formalno-prawne:
- oferta niepodpisana w całości lub w części, podpisana przez 1 osobę a zgodnie z KRS lub umową spółki wymagane są podpisy dodatkowych osób,
- brak numeracji stron oferty lub pomijanie stron w numeracji oferty,
- brak nośnika elektronicznego oferty,
- nieprawidłowe wpisy w rejestrach, niezgodna VII część kodu resortowego, niezgodna VIII część kodu resortowego, nieprawidłowy adres miejsca udzielania świadczeń, brak wpisu lub nieprawidłowy wpis w Centralnej Ewidencji Działalności Gosp., wpisy dokonane po terminie składania ofert,
- brak polisy OC, brak oświadczenia o zawarciu umowy OC na cały okres obowiązywania umowy,
- brak umowy spółki cywilnej lub wyciągu zawierającego reprezentację spółki,
- brak wymaganych załączników lub załączniki wypełnione nieprawidłowo,
- brak umów z podwykonawcami lub brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy w przypadku nie wymienienia w ofercie podwykonawców,
- umowy podwykonawstwa nie zawierają klauzuli o poddaniu się kontroli przez NFZ,
- brak poświadczenia za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów.

POW NFZ zwraca uwagę na konieczność dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje personelu – lekarzy (dyplomy specjalizacyjne) oraz personelu pomocniczego.