GUMed: szukają asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

kan
22-09-2017, 10:17
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.  Zatrudnienie na czas określony od 1 listopada 2017 r.

Do konkursu może przystąpić osoba która:  
- posiada tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu 
- dobrze zna język angielski, 
- w razie zakwalifikowania do zatrudnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

Potrzebne dokumenty:
- deklaracja przystąpienia do konkursu, 
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
= informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych, 
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane, 
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów, 
- osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego, 
- stałe prawo wykonywania zawodu, 
- w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinia o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia) 
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, 
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, 
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Główne kryteria w rekrutacji na stanowisko asystenta to średnia ocen, zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 18 października 2017 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu: do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów.

Więcej: gumed.edu.pl