Problemy z właściwą dokumentacją potwierdzającą szkolenie specjalizacyjne

ms
03-08-2017, 13:53
Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, konsultant krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej zwrócił uwagę w rozmowie z infoDENT24.pl, iż niektórzy lekarze dentyści, wnioskujący o PES z chirurgii stomatologicznej - nie składają kompletnej dokumentacji, którą należy dołączyć do wniosku o potwierdzenie zrealizowania szkolenia zgodnie z programem specjalizacji.

W takich przypadkach konsultanci krajowi z poszczególnych dziedzin medycyny, a zatem i konsultant krajowy do spraw stomatologii chirurgicznej, zobligowani są do odesłania wniosku do uzupełnienia. W ostateczności niekompletna aplikacja może być odrzucona.

W dokumentacji powinny znaleźć się:
* Wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego (podpisany przez lekarza dentystę) – wygenerowany i wydrukowany z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) smk.ezdrowie.
* Szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny;
* Wypełniona karta szkolenia specjalizacyjnego z potwierdzeniem zaliczenia przez kierownika specjalizacji szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z obowiązującym programem, wymaganymi wpisami, z potwierdzeniami i zaliczeniami;
* Zaświadczenia i certyfikaty z odbytych kursów wymaganych programem specjalizacji (również kursu podsumowującego czy atestacyjnego jeżeli jest wymieniony w programie specjalizacji);
* Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych;
* Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;
* Praca poglądowa lub naukowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji (zaakceptowana przez kierownika specjalizacji - podpis i pieczątka);
* Kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji;
* Kserokopia prawa wykonywania zawodu (strona ze zdjęciem);
* Kserokopia zaświadczenia o posiadaniu stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
* Potwierdzenie uczestnictwa (przynależności do towarzystwa naukowego w czasie odbywania szkolenia);
* Lekarz dentysta odbywający specjalizację w trybie rezydenckim składa kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki (lekarz, któremu przedłużono umowę o pracę na podstawie art. 177 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - ciąża - składa kopię świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę);
* O ile programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi, muszą być one spełnione.

Osoby ze stopniem naukowym:
* Wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji;
* Zaświadczenie o posiadanym stopniu i tytule naukowym (kserokopia);

Uwaga dotycząca języka obcego:
Lekarze zakwalifikowani do rozpoczęcia specjalizacji po 1 lipca 2011 r. nie są zobowiązani do wykazywania się praktyczną znajomością języka obcego, zgodnie z ustawą ministra zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 658).

Opinia kierownika specjalizacji powinna dotyczyć uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole.

Uwaga: nie są wymagane np. grafiki dyżurów, kopie ksiąg operacyjnych, wydruki protokołów operacji.

Lekarz może składać dokumenty do PES do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

Będą zmiany
Należy pamiętać, że w obowiązującym stanie prawnym to konsultanci krajowi weryfikują prawidłowość i kompletność zdeponowanych dokumentów. W dodatku, de facto czynią to na własny koszt, bo muszą odsyłać korespondencję do urzędów wojewódzkich (oddziały zdrowia publicznego). Dopełnienie tych formalności związane jest z ponoszeniem w skali roku kosztów nierzadko sięgających kilku tysięcy złotych.

Co prawda projekt nowelizacji ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.) zawiera regulacje, zgodnie z którą postępowania, związane z potwierdzaniem prawidłowości przebiegu szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, chcących przystąpić do PES, przejmą od konsultantów krajowych konsultanci wojewódzcy, to jednak zmiany są kwestią przyszłości (najwcześniej chodzi o szkolenie specjalizacyjne rozpoczynane na jesieni 2017 r., podobnie będzie w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbycia specjalizacji przed 1 maja 2017 r. i nie zostali dopuszczeni do PES - przepis przejściowy).

Proces szkolenia będzie monitorowany w całości w Systemie Monitorowania Kształcenia Kadr Medycznych (SMK).

Zmiany maję na celu podniesienie efektywności zarządzania procesem oceny konsultanta w kwestii przebiegu szkolenia specjalizacyjnego.