Ministerstwo Zdrowia: projekt rozporządzenia w sprawie LDEK i LEK

smn
26-07-2017, 11:29
Ministerstwo Zdrowia proponuje nowe rozporządzenie dotyczące Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Główny powód? - teraz do egzaminu będą mogli przystępować tylko lekarze i lekarze dentyści.

Nowe rozporządzenie jest konieczne, ponieważ należy zmodyfikować zasady dopuszczania do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) i Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). W myśl nowej ustawy o zawodach lekarzy i lekarzy-dentystów, do egzaminu będą mogli przystępować wyłącznie lekarze i lekarze dentyści, a nie jak do tej pory studenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych - tłumaczy pojawienie się projektu rozporządzenia resort zdrowia.

Według nowych przepisów weryfikacja uprawnień kandydatów przystępujących do LEK i LDEK następuje przez potwierdzenie uprawnień do posiadania konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. To wystarczy i nie trzeba już weryfikować uprawnień przed rozpoczęciem egzaminu (jedynie sprawdzana jest tożsamość kandydatów).

Sam egzamin nie uległ zmianie, nadal składa się z pytań z tych samych dziedzin. Tego wymaga zrównanie szans wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów przystępujących do LDEK i LEK, dawniej i obecnie, ponieważ zgodnie z art. 16c ust. 11 ustawy, wyniki tych egzaminów stanowią kryterium w postępowaniu kwalifikowania kandydatów do szkolenia specjalizacyjnego. Zakres materiału i stopień trudności  egzaminów musi być zatem zbieżny.

Projekt rozporządzenia szczegółowo określa prawa i obowiązki zdających oraz zespołów egzaminacyjnych, m.in.: 
- wskazuje, że zdający muszą się podporządkować poleceniom członków zespołów egzaminacyjnych,
- określa zasady wpuszczania do sali oraz zajmowania na niej miejsc,
- wprowadza możliwość posługiwania się przez zespół egzaminacyjny sprzętem elektronicznym sprawdzającym - czy osoba egzaminowana ma przy sobie urządzenia służące do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji (wykrycie takiego urządzenia równa się z dyskwalifikacją kandydata).

Ponadto określono wysokość wynagrodzenia dla przewodniczącego (500 zł) i członków zespołu egzaminacyjnego (250 zł), którzy mają gwarantować poprawny przebieg egzaminu. Kwoty wynagrodzenia nie były podwyższane od 2004 r.,  członkom zespołów egzaminacyjnych i komisji przysługuje zwolnienie z pracy w terminie egzaminu, ale bez prawa do wynagrodzenia, jeśli LEK i LDEK przypadają na dni robocze. Stąd konieczność rekompensaty za utracone zarobki i podwyżka wynagrodzeń.

Nowe rozporządzenie opisuje też szczegółowo procedurę unieważniania egzaminu oraz podaje wzory świadectw zdania LEK i LDEK. Oba dokumenty wyglądają podobnie jak obowiązujące do tej pory, jednak dodano do nich informację o języku, w którym lekarz zdawał egzamin. Tym samym świadectwo LEK/LDEK może być dokumentem kompetencji językowych osoby ubiegającej się o prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Projekt określa co się dzieje z nieodebranym świadectwem – w takim wypadku jest ono archiwizowane w CEM, a osoba zdająca może go odebrać w siedzibie CEM, albo na jej wniosek - CEM może przesłać świadectwo ponownie na koszt zdającego.

Opisano też procedurę wydawania duplikatu, albo odpisu świadectwa oraz jego korygowania. Odbywa się to na wniosek osoby zainteresowanej, po rozpatrzeniu go w ciągu 30 dni przez CEM.

Nowe przepisy mają obowiązywać już podczas wrześniowych egzaminów, stąd rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu.

Więcej: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie LEK i LDEK