OW NFZ w Gdańsku: najczęstsze błędy w ofertach na leczenie stomatologiczne

ms
10-04-2017, 08:07
Na podstawie dotychczas przeprowadzonych postępowań konkursowych Pomorski OW NFZ wymienił najczęściej występujące błędy formalno - prawne w sporządzanych ofertach.Lista najczęstszych błędów:
- oferta niepodpisana w całości lub w części, podpisana przez jedną osobę a zgodnie z KRS lub umową spółki wymagane są podpisy dodatkowych osób,
- brak numeracji stron oferty lub pomijanie stron w numeracji oferty,
- brak nośnika elektronicznego oferty,
- nieprawidłowe wpisy w rejestrach,
- niezgodna VII część kodu resortowego,
- niezgodna VIII część kodu resortowego,
- nieprawidłowy adres miejsca udzielania świadczeń,
- brak wpisu lub nieprawidłowy wpis w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- wpisy dokonane po terminie składania ofert,
- brak polisy OC,
- brak oświadczenia o zawarciu umowy OC na cały okres obowiązywania umowy,
- brak umowy spółki cywilnej lub wyciągu zawierającego reprezentację spółki,
- brak wymaganych załączników określonych w zarządzeniu lub załączniki wypełnione nieprawidłowo,
- brak umów z podwykonawcami lub brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy w przypadku nie wymienienia w ofercie podwykonawców,
- umowy podwykonawstwa nie zawierają klauzuli o poddaniu się kontroli przez NFZ,
- brak poświadczenia za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów.

POW NFZ zwraca uwagę na zasadność dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje personelu – lekarzy (dyplomy specjalizacyjne) oraz personelu pomocniczego.

Pomorski OW NFZ zwraca się do oferentów z prośbą, aby wyrażali zgodę na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i załączenie do oferty oświadczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 9 do zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienionego zarządzeniem  Nr 19/2017/DSOZ Prezesa NFZ z 15 marca 2017 r.