AOTMiT krytykuje program profilaktyki próchnicy dla dzieci w gminie Kwidzyn

kan
01-07-2016, 08:14
Rada Przejrzystości AOTMiT skrytykowała „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kwidzyn na lata 2016–2020”.

Program jako główne działanie zakłada:
- przeglądy stomatologiczne u dzieci 4-6 letnich,
- indywidualny instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania;
- poinformowanie rodziców o stanie uzębienia dziecka, z zaleceniami dalszego postępowania.

Wady programu:
- autor nie podaje kosztu całkowitego, a także informacji czy w kosztach jednostkowych zostało uwzględnione wynagrodzenie dla dentysty, asystentki stomatologicznej oraz koszty wydruku ulotek;
- nie podano przyczyny, dla której te same działania mają być coraz droższe w kolejnych latach przy założeniu takiej samej liczby uczestników;
- nie określono sposobu powiązania działań programu z gwarantowanymi świadczeniami zdrowotnymi;
- wymagania dotyczące realizatora programu należałoby uzupełnić o elementy związane z wyposażeniem sprzętowym;
- cel główny programu jest zbyt szeroki - należałoby go zawęzić w taki sposób, by spełniał kryteria S.M.A.R.T.;
- brakuje danych na temat liczby dzieci, które mogą wziąć udział w programie, a także oszacować liczbę i odsetek rodziców oraz kadry pedagogicznej biorących udział w programie.

Dane te są potrzebne do monitorowania i ewaluacji programu:
- efektywność programu należałoby ocenić na podstawie danych o wszystkich jego uczestnikach, a nie danych wybranej losowo grupy;
- projekt programu powinien zawierać ankietę ewaluacyjną dla jego uczestników,

Ponadto projekt nie uwzględnia możliwości wycofania się z jego udziału na każdym etapie, a realizator powinien być wyłoniony w ramach postępowania konkursowego.