RPO do ministra zdrowia: o reprezentacji dentystów w samorządzie zawodowym

ms
17-05-2016, 08:19
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o ocenę, czy lekarze dentyści są właściwie reprezentowani w ramach, wspólnego z lekarzami, samorządu zawodowego.

Oto obszerne fragmenty tego pisma.
Lekarze dentyści wskazują w skargach do Rzecznika, że decyzje o tym, kto będzie reprezentował ich grupę zawodową w organach samorządowych, podejmują w zdecydowanej większości osoby wykonujące zawód lekarza. Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje prawa ustawodawcy do powołania wspólnego samorządu dla dwóch pokrewnych zawodów. W takiej sytuacji jednak należy szczególnie zadbać o przestrzeganie i należytą ochronę praw grupy zawodowej będącej w mniejszości.

Samorządy zawodowe, zgodnie z Konstytucją, mają reprezentować osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, a także sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

W pismach do Rzecznika skarżący postulują przede wszystkim wprowadzenie zasady odrębnego wyboru przedstawicieli lekarzy dentystów do organów samorządu lekarskiego. Lekarze dentyści stanowią obecnie ok. 22 proc., a lekarze ok. 78 proc. członków wspólnego samorządu zawodowego. Zdaniem skarżących brak należytej reprezentacji stomatologów w ramach wspólnego samorządu lekarskiego wynika z obowiązujących przepisów ustawy o izbach lekarskich. Zastrzeżenia dotyczą zasad wyboru lekarzy dentystów w wyborach delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, członków Naczelnej Rady Lekarskiej i osób zajmujących stanowiska w Naczelnej Radzie Lekarskiej. W ocenie skarżących, zasady te są obecnie niejasne i mało precyzyjne. Kolejnym zarzutem jest brak odpowiednich unormowań, które zapewniłyby właściwy mechanizm selekcji kandydatów wybieranych do organów samorządu.

W wyborach do organów okręgowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy obowiązuje zasada proporcjonalności. Natomiast przy obsadzie stanowisk w Naczelnej Radzie Lekarskiej posłużono się parytetem, gwarantując stomatologom jedno stanowisko wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Zasada, polegająca na odrębnym wyborze przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów, została ograniczona do wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Na wyższych szczeblach samorządu, reprezentanci stomatologów na Krajowy Zjazd Lekarzy i członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej oraz osoby zajmujące w niej stanowiska, są wybierani wspólnie przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej: rpo.gov.pl

Wystąpienie RPO wynika z inicjatywy Andrzeja Cisły wiceprezesa WIL i szefa KS WIL.

Pisze on m.in.: w sierpniu 2014 r. moi pełnomocnicy złożyli w moim imieniu w Trybunale Konstytucyjnym skargę obywatelską, w której zarzucałem ustawie o izbach lekarskich naruszenia 4 artykułów Konstytucji. Żaden z zarzutów nie dotyczył wspólnej izby – podstawą kontroli były przepisy art 12 ust.3 i art 38 ustawy o izbach lekarskich. Skardze nadano sygnaturę Ts 207/14.

Sprawa się ślimaczyła. Poprosiłem więc Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc. Skorzystałem w zasadzie z zaproszenia, jakie wystosowała w grudniu 2014 r. w liście na 25-lecie Samorządu prof. Irena Lipowicz - napisała wówczas, żeby się w każdej ważnej sprawie do niej zwracać. No to się zwróciłem. Korespondencja też się „wlokła".

Przypomniałem się nowemu RPO Adamowi Bodnarowi. W grudniu 2015 r.  ponowiłem moją prośbę o przystąpienie RPO do sprawy, gdyby TK ostatecznie ją przyjął na wokandę. W styczniu 2016 r. TK odmówił przyjęcia skargi, z uwagi na to, że uznał moje zarzuty za postulat prawodawczy. Nie wypowiedział się co do tego czy mam rację, czy nie (do tego musiałaby być rozprawa). TK uznał, że nie jest władny rozstrzygnąć tej sprawy.

Pismo u Rzecznika Praw Obywatelskich jednak zostało i jego pokłosiem jest obecne wystąpienie generalne.

Więcej: autonomia-dent.pl