Trudno usunąć z internetu dane o medykach

ms
13-04-2016, 10:50
Serwis internetowy może upublicznić dane lekarzy i lekarzy dentystów oraz opinie pacjentów o nich, a usunięcie takich danych jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe do zrealizowania. GIODO nie uwzględnił skargi lekarki, walczącej z serwisem udostępniającym opinie o medykach.

Decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w konkretnej sprawie przekazała redakcji infoDENT24.pl Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego GIODO.

Omawiamy najważniejsze kwestie zawarte w tej decyzji.
Lekarka chciała, aby Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wymusił na właścicielach internetowego serwisu usunięcie informacji o niej ze zbioru danych dostępnych w sieci. Skarżąca była tym bardziej zdeterminowana, gdyż prowadzący ten serwis nie poinformował jej (w odpowiednim czasie) o fakcie przetwarzania danych osobowych (do czego jest zobowiązany prawem).

GIODO, odrzucając skargę, szczegółowo wytłumaczył swoje stanowisko.

Klauzula usprawiedliwionego celu
GIODO przypomina, że administrator danych (właściciel serwisu), musi wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych jest mu niezbędne do realizacji konkretnego celu. Nie można negować tego celu tylko z tego powodu, iż ma on - w całości lub w części - charakter zarobkowy.

Prawo do ochrony danych dotyczących życia zawodowego lekarza i lekarza dentysty

GIODO zwraca uwagę na fakt, że:
dane osobowe skarżącej udostępniane na stronie internetowej dotyczą wyłącznie życia zawodowego, nie sposób zatem uznać, iż doszło do naruszenia jej prawa do ochrony życia prywatnego, rodzinnego czy też prawa do decydowania o swoim życiu osobistym.

GIODO podkreśla, iż skarżąca nie wykazała, aby udostępnienie danych naruszało jej prawa, a jedynie domagała się usunięcia jej danych osobowych ze strony internetowej.

GIODO uważa, że zawód lekarza i lekarza dentysty uznawany jest za zawód zaufania publicznego, którego wykonywanie jest istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu lekarz i lekarz dentysta, udzielający świadczeń zdrowotnych, musi liczyć się z tym, iż jego dane osobowe — w zakresie dotyczącym wykonywanego przez niego zawodu — podlegają słabszej ochronie.

GIODO dodaje, że świadczona przez lekarza i lekarza dentystę praca, w szczególności sposób jej wykonywania i uzyskane efekty, podlegają społecznej kontroli.

GIODO wyjaśnia, że serwis internetowy, umożliwiający użytkownikom zamieszczanie opinii i komentarzy dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów, jest jednym z narzędzi za pomocą, którego pacjenci mogą wykonywać społeczną kontrolę.

GIODO przyznaje, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora nie może naruszać prawa do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o życiu osobistym.

Gdzie dochodzić swoich praw
GIODO radzi, że o ile - w ocenie skarżącej - doszło do naruszenia jej dóbr osobistych (zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska), to może ona dochodzić swych roszczeń z tego tytułu w drodze powództwa cywilnego, wytoczonego przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

Administrator danych osobowych nie dopełnił obowiązku poinformowania lekarki
W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest zobowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, m.in. o:
- adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;
- celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
- źródle danych;
- prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

GIODO poinformował, że skierował do Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, gdyż obowiązek informacyjny nie został spełniony przez właściciela strony internetowej bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych osobowych skarżącej, a dopiero po 6 latach od momentu pozyskania tych danych.

Jakie dane osobowe serwis internetowy przetwarzał
Właściciele serwisu tłumaczyli GIODO, że celem przetwarzania danych osoby skarżącej jest informowanie użytkowników internetu o praktyce lekarki i wymiana opinii o tej praktyce.

Dane osobowe przetwarzane przez właściciela serwisu to: imię i nazwisko, wykonywany zawód, adres, gdzie zawód jest wykonywany.

Dane skarżącej zostały dodane przez anonimowego użytkownika.

O czym może informować serwis internetowy
Serwis internetowy poinformował GIODO, że umożliwia użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy, lekarzy dentystów i zakładów opieki zdrowotnej, które mogą:
- dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej;
-  opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach użytkownika (wyjątek stanowi opisywanie leczenia dzieci, osób w podeszłym wieku, osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii).

Wyjątki z regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną  serwisu.
W serwisie niedozwolone jest:
- wielokrotne zamieszczanie przez jednego użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia medycznego (wizyty, badania, zabiegu);
- umieszczanie opinii przez profesjonalistów na własnych profilach;
- podejmowanie jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami;
- umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą;
- naruszanie prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego (używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.).

Decyzja GIODO tutaj