Dlaczego AOTMiT zaaprobował stomatologiczny program profilaktyczny w Ostrowcu Wlkp.

js
24-02-2016, 10:41
Prezes AOTMiT  pozytywnie zaopiniował projekt programu polityki zdrowotnej „Ostrowski program polityki zdrowotnej ...żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć..., obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci pięcioletnich” – jednak ma do niego zastrzeżenia.

Program jest ważny także dlatego, że dlatego, że na terenie Ostrowa Wielkopolskiego jest tylko jedna placówka medyczna, która posiada podpisany kontrakt z NFZ na realizację świadczeń ogólnostomatologicznych u dzieci.

Warunki realizacji
Realizator zostanie wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. W projekcie nie określono jednak jego kompetencji.  Nie opisano także procesu rejestracji uczestników programu, ani w jaki sposób może dojść do rezygnacji z udziału w programie. Należy pamiętać, że każdy uczestnik powinien mieć prawo do zakończenia programu na dowolnym jego etapie. 

Budżet
Budżet całkowity, przeznaczony na realizację zaplanowanych działań, wynosi 64 750 zł, zaś okres realizacji to 2016 r.

Wskazano koszty poszczególnych etapów programu, jednak nie odniesiono się do kosztów składowych oraz kosztów jednostkowych, co uniemożliwia dokładną weryfikację budżetu. Jego uzupełnienie o wszystkie koszty pozwoli na dokładne określenie czy zaplanowane środki są wystarczające na wykonanie założonych działań w całej populacji docelowej.

Populacja docelowa
Populację docelową w projekcie stanowią pięcioletnie dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz nauczyciele przedszkolni. W projekcie zaplanowano udział 730 dzieci (wszystkie w tym wieku) oraz 209 nauczycieli przedszkolnych. Nie wskazano natomiast liczebności grupy rodziców/ opiekunów prawnych, która zostanie zaproszona do programu.

Głównym kryterium kwalifikacji dzieci do programu, oprócz wiekowego, jest wyrażona pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych dzieci) na udział w programie.

Działania
Projekt programu przewiduje realizację szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych w zakresie profilaktyki próchnicy zębów, spotkania edukacyjne rodziców (opiekunów prawnych) dzieci  pięcioletnich z lekarzem stomatologiem, a także - w ramach wizyty stomatologicznej dziecka - przegląd jamy ustnej, profilaktykę wad zgryzu, instruktaż mycia zębów, usunięcie osadów na płytce nazębnej oraz lakierowanie zębów.

Działania edukacyjne (szkolenia nauczycieli, czy też spotkania informacyjne dla rodziców). W projekcie przedstawiono jedynie ogólny zakres tematyczny spotkań. Warto rozwinąć opis tej interwencji, przedstawić jej zakres tematyczny.

Działania profilaktyczne przewidziane dla populacji pięciolatków, w ramach wizyty stomatologicznej, częściowo pokrywają się z wykazem świadczeń gwarantowanych. Jednak biorąc pod uwagę epidemiologię próchnicy u dzieci, niedostateczną wiedzę ich bezpośrednich opiekunów na temat problemu zdrowotnego oraz długi czas oczekiwania na realizację świadczeń stomatologicznych w regionie, można uznać zaplanowane w projekcie interwencje jako zwiększenie dostępności do świadczeń w Ostrowie Wielkopolskim.

W celu uniknięcia podwójnego finansowania świadczeń, należałoby rozważyć wprowadzenie kryterium kwalifikacji, wykluczające z udziału osoby, które miały w ostatnim czasie przeprowadzane badanie stomatologiczne lub lakierowanie zębów.

Monitorowanie i ewaluacja
W projekcie nie zaplanowano monitorowania i ewaluacji.  Ocena zgłaszalności do programu może być oparta o odsetek dzieci i rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli, którzy wzięli udział w programie oraz liczbę osób, która zrezygnowała z programu w trakcie jego trwania.

Ocena jakości udzielanych świadczeń może zostać oparta o pisemne uwagi zgłaszane do realizatora programu lub o analizę ankiet satysfakcji uczestników.

W ramach mierników efektywności trzeba rozważyć przeprowadzenie wizyty kontrolnej po roku od zakończenia programu i sprawdzić stan uzębienia pod kątem progresji próchnicy u dzieci objętych programem.

Warto sprawdzić stan wiedzy dzieci i rodziców przed i po przeprowadzeniu instruktażu higieny jamy ustnej oraz sprawdzić, czy uczestnicy stosują się do zaleceń lekarskich (np. przy pomocy wywiadu z rodzicami na temat tego, czy dzieci chętniej i częściej myją zęby, czy są pozytywnie nastawione do wizyt lekarskich oraz czy chętniej sięgają po owoce i warzywa).