Lekarze dentyści wyciągają pomocną dłoń do ministra zdrowia

ms
01-12-2015, 10:35
Jak już pisaliśmy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, poprosił medyków o pomoc w sporządzeniu listy spraw pilnych, ważnych i koniecznych do urzeczywistnienia. Ze środowiska lekarzy dentystów jest już pierwsza pozytywna reakcja, wyartykułowana przez Andrzeja Cisło, wiceprezesa WIL, przewodniczącego KS WIL.

Zebranie opinii z pewnością jest krokiem w dobrym kierunku. To krok ważny, chociaż trzeźwo myślący zdają sobie z tego sprawę, że uwzględnienie chociażby części najsłuszniejszych postulatów, jest równie nierealne co urzeczywistnienie lansowanego niegdyś z uporem zawołania „każdemu według potrzeb”.

Andrzej Cisło  poinformował, że dezyderatów, sformułowanych przez Naczelną Radę Lekarską, należy oczekiwać podczas posiedzenia 4 grudnia 2015 r.

Wiceprezes WIL podał także prywatną listę „hot ten”. Oto ona:

1. Uznać stan zdrowia jamy ustnej jako jeden priorytetów zdrowotnych i zapisać to w rozporządzeniu MZ wydanym na podstawie art. 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

2. Przywrócić staż podyplomowy

3. Wprowadzić korelację liczby kształconych studentów tak, jak to nakazuje ustawa o szkolnictwie wyższym, a więc z :
a) możliwościami kształcenia uczelni, mierzonymi bazą wykładowców, sprzętu, ale również możliwościami  przeprowadzenia ćwiczeń klinicznych z pacjentami (możliwość pozyskania pacjentów);
b) zapotrzebowaniem na absolwentów, mierzonym nie skalą wyzwań , a zdolnością absorpcji nowych adeptów somatologii przez rynek pracy (zatrudnienie w podmiotach leczniczych lub realna możliwość otwarcia własnej praktyki) oraz przyjętymi przez WHO wskaźnikami.

4. Opracować, dostosowany do realiów modelu kariery zawodowej lekarza dentysty, system kształcenia podyplomowego. Model ten powinien być oparty zarówno na systemie specjalizacji, jak i na sformalizowanej i zakończonej państwowym egzaminie ścieżce dedykowanej stomatologom ogólnie praktykującym. W przeciwnym razie sama ścieżka specjalizacji pozostanie – tak jak dotąd - dla nielicznych, a alternatywą będzie jedynie system prywatnych kursów.

5. Poddać postulaty dotyczące kształtu systemu finansowania opieki zdrowotnej rzetelnej publicznej debacie. W szczególności nie blokować placówkom niepublicznym możliwości uzyskania kontraktów na leczenie finansowane ze środków publicznych.

6. Odbiurokratyzować opiekę stomatologiczną ze wszystkich czynności administracyjnych, które nie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki. W tym celu należy przeprowadzić audyt już funkcjonujących obowiązków.

7. Zaprojektować kalendarz dochodzenia do stanu osiągnięcia nakładów na opiekę zdrowotną na poziomie państw europejskich.

8. Nie wprowadzać priorytetów w opiece stomatologicznej nad dziećmi  kosztem pacjentów dorosłych. Historia zdrowia dziecka nie kończy się na osiągnięciu pełnoletniości, a brak możliwości kontynuacji opieki nad dorosłymi może zniweczyć wysiłki włożone w opiekę nad dziećmi. Biorąc pod uwagę jak niewielkie w skali całkowitych nakładów są to środki, oszczędności na tym polu są po prostu nieracjonalne.

9. Zagwarantować przystawalność reguł wyceny świadczeń stomatologicznych (rachunek kosztów) do warunków mikroprzedsiębiorstw, jakimi w 99 proc. są placówki stomatologiczne. W pierwszym etapie, niezwłocznie  przyjąć równe stawki wyceny punktów rozliczeniowych w całej Polsce na poziomie najwyższych obecnie obowiązujących, z jednoczesnym podniesieniem wyceny świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży do lat 14.

10. Wprowadzić zmiany w ustawie o izbach lekarskich  umożliwiające reprezentantom lekarzy dentystów w izbach lekarskich stworzenie sprawnego „pionu stomatologicznego”, z możliwością nieskrępowanego prezentowania opinii, spostrzeżeń  i postulatów dotyczących stomatologii. W przeciwnym razie władze publiczne pozbawione będą całościowego obrazu potrzeb i zagrożeń, a to właśnie zdaje się leżeć u podstaw objęcia zawodu lekarza dentysty statusem zawodu zaufania publicznego (zadanie reprezentowania osób wykonujących zawód zaufana publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony - art. 17 ust.1 Konstytucji RP).