Mieszkanie dentysty może generować koszty w prowadzonej działalności

ms
01-09-2014, 07:59
Co począć z kosztami, gdy w mieszkaniu, obciążonym kredytem hipotecznym, mieszka lekarz dentysta? Czy w tym przypadku można raty kredytu uznać za koszt uzyskania przychodu, chociaż w mieszkaniu tym nie jest zorganizowany gabinet dentystyczny?

Działalność gospodarcza dentystki
Dentystka prowadzi samodzielną praktykę. W ramach działalności ma podpisaną cywilnoprawną umowę o współpracy z właścicielem gabinetu dentystycznego, w którym pracuje w ściśle określonych godzinach. W ramach umowy może korzystać z wyposażenia, z części materiałów i narzędzi dentystycznych.

Tym niemniej siedzibą i głównym miejscem prowadzenia jej działalności, wskazanym m. in. w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jest należący do niej i do jej męża lokal mieszkalny (stanowiący składnik majątku wspólnego).

Wydzielony pokój
Mieszkanie ma powierzchnię 57 mkw., przy czym jeden z pokoi, o powierzchni 9 mkw. wykorzystywany jest wyłącznie dla celów prowadzonej przez dentystkę działalności gospodarczej.
O tym, że tak jest faktycznie mają świadczyć:
* przedmioty służące bezpośrednio do realizowania usług dentystycznych (materiały medyczne, wypełnienia, część narzędzi, fartuchy, obuwie medyczne, okulary służące do pracy, przyłbica stomatologiczna);
* fachowa literatura medyczna, opracowania, skrypty i czasopisma, niezbędne przy świadczeniu usług;
* komputer, służący m. in. do:
- prowadzenia konsultacji z innymi lekarzami,
- uzyskiwania informacji o lekach;
- korzystania ze szkoleń e-learningowych,
- drukowanie recept na leki dla pacjentów (drukowanie recept w gabinecie jest niemożliwe),
- dokumentacja związana z receptami,
- przechowywanie: faktur, rachunków, potwierdzeń przelewów, dowodów wpłat, podatkowej księgi przychodów i rozchodów (o czym powiadomiony jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego).

Wydatki na eksploatację lokalu kupionego wyłącznie na cele mieszkaniowe
Cały lokal mieszkalny zakupiony został w znacznym stopniu ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Co miesiąc jest spłacany zarówno kapitał, jak i wysokie odsetki od kredytu. Dodatkowo konieczne jest uiszczanie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, a także opłat eksploatacyjnych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz opłat za energię elektryczną.
Wszystkie te wydatki są konieczne dla utrzymania lokalu niezbędnego do prowadzenia praktyki zawodowej i są z nimi bezpośrednio związane - utrzymuje dentystka.

Jakie wydatki w koszt uzyskania przychodu
Dentystka chciała wiedzieć, czy wydatki na:
- odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania,
- opłatę za użytkowanie wieczyste,
- opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej,
- wydatki na energię elektryczną,
stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (w części odpowiadającej proporcjonalnie powierzchni pokoju wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej do powierzchni całego mieszkania).

Urząd odpowiada 

Dyrektor izby skarbowej w Warszawie uznał, że wprawdzie znaczną część usług stricte dentystycznych dentystka świadczy w gabinecie swojego współpracownika, tym niemniej gabinet ten nie jest jej własnością i poza przebywaniem w określonych godzinach - nie korzysta z niego i nie przechowuje w nim żadnych swoich rzeczy.
Cała dokumentacja i liczne przedmioty, niezbędne do prawidłowego wykonywania jej działalności, znajdują się w miejscu będącym siedzibą jej firmy (w jednym z pokoi jej mieszkania). Gdyby nie wykorzystywanie pokoju na potrzeby działalności gospodarczej, dentystka musiałaby wynająć dodatkowy lokal i w związku z tym ponosić dodatkowe koszty.
Współpraca z właścicielem gabinetu dentystycznego jest oparta na podstawie cywilnoprawnej umowy o współpracy, która w stosunkowo szybki i łatwy sposób może zostać rozwiązana. Zatem głównym, organizacyjnym centrum jej aktywności zawodowej jest niewątpliwie jej mieszkanie.

Odsetki od kredytu w koszty
Odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków
- zaciągnięty kredyt musi pozostawać w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
- odsetki muszą zostać zapłacone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej i dodatkowo nie mogą one zwiększać kosztów inwestycji.
Warunki te zostały spełnione i dlatego wliczanie zapłaconych odsetek (proporcjonalnie do powierzchni mieszkania wykorzystywanej do prowadzenia działalności) można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Niewprowadzenie do ewidencji środków trwałych środka trwałego również nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego wysokość odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów należy wyliczyć w takiej proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia lokalu wykorzystywana w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej do całkowitej powierzchni lokalu (15 proc.).
Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, iż uzyskany kredyt jest kredytem hipotecznym, jaki został zaciągnięty, jako osoba prywatna nie, jako przedsiębiorca.

Eksploatacja w koszty
Eksploatacja nieruchomości oraz jej utrzymanie w stanie zdatnym do korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem wymaga ponoszenia licznych wydatków (np. opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, opłaty za media). Niewątpliwie pomiędzy nimi, a prowadzoną przez nią praktyką zawodową istnieje związek przyczynowo - skutkowy. Dlatego wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w jej działalności.

Identyczne stanowisko w dokładnie takiej samej sytuacji zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w postanowieniu z 3 lutego 2012 roku, sygn. ITPBI/415-1154/11/HD.

Sygn. akt IPPB1/415-153/13-2/AM