Uniwersytety Medyczne poszukują pracowników naukowych

jsz
18-03-2014, 10:35
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunktów w Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, a dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - na stanowisko asystenta.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunktów w Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- odpis nadania stopnia doktora,
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski),
- kartę kwalifikacyjną, zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej: dokonaną w roku bieżącym, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni - opinia ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365ze zm.),
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, Poznań, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47.
Termin składania dokumentów upływa 18 marca 2014 r.

 

Prodziekan Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (1 etat) w Zakładzie Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi

O przyjęcie na stanowisko mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia medyczne w zakresie właściwej dyscypliny i posiadają; stopień naukowy doktora, specjalizację w dyscyplinie odpowiedniej dla jednostki organizacyjnej, w której chciałyby podjąć pracę.

Zainteresowani, pragnący przystąpić do konkursu, powinni złożyć następujące dokumenty:
- podanie
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego,
- świadectwo pracy,
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie
podstawowym miejscem zatrudnienia,
- zaświadczenie o specjalizacji,
- świadectwo zdrowia,
- życiorys,
- fotografię,
- świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych),
- charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktację wg. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wg. International Citation Reports ( Impact Factor ) potwierdzoną przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dokumenty należy składać do 28 marca 2014 r. w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 pokój nr 209

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.