Wpisy muszą być aktualne

Autor: miro • Źródło: ms
14-01-2014, 09:23
Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do Rejestru podmiotów leczniczych, powinien zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w ciągu 14 dni od momentu ich powstania - tak wynika z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r., poz. 217).

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w ciągu 14 dni, organ prowadzący rejestr, może nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 107 ust. 2 w/w ustawy).

Nie koniec na tym. Nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC, należy organowi prowadzącemu rejestr przekazać (wraz z wnioskiem) dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 25 ust 3 w/w ustawy).
Za wnioski o wpisanie ubezpieczenia nie są pobierane opłaty.

Przypomnijmy jeszcze, że wnioski o wpis do rejestru oraz o zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą od 1 kwietnia 2013 r. składać należy w formie elektronicznej. Wynika to z 18 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.).

Wnioski można składać z wykorzystaniem:
- bezpiecznego podpisu elektronicznego (zgodnie z ustawą z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.);
- profilu zaufanego ePUAP (na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania. publiczne - Dz. U. z 2013 r., poz. 235).