Kary za odpady medyczne: jak odzyskać pieniądze krok po kroku

Autor: szaft • Źródło: OIL Łódź/szaft
22-10-2013, 10:31
Kilka dni temu informowaliśmy, że przepis nakładający na lekarzy i lekarzy dentystów karę 10 tys. zł za nieterminowe przekazanie zestawienia danych o odpadach jest niekonstytucyjny. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconej lub anulowanie rozłożonej na raty kary – zachęcają prawnicy.

- Wszyscy lekarze ukarani karą 10000 zł powinni złożyć wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego - przekonuje Paweł Lenartowicz, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Terminy złożenia wniosku - trzy scenariusze

Postępowanie, które pozwoli na zwrot kary, zależy od terminu złożenia wniosku do marszałka województwa. Poniżej prezentujemy przykłady postępowań dla ukaranych lekarzy z regionu łódzkiego. Można jednak zakładać, że procedury są takie same w innych regionach Polski.

Sytuacja 1

Osoby, które otrzymały decyzję administracyjną wydaną przez Marszałka Województwa i ewentualnie złożyły odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ale nie złożyły skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinny w ciągu miesiąca od ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tj. do 15 listopada 2013 r. złożyć do Marszałka Województwa wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej OIL w Łodzi.

Sytuacja 2

Osoby, które złożyły odwołanie od decyzji Marszałka Województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, powinny w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tj. do 15 stycznia 2014 r. złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę o wznowienie postępowania. Skarga powinna być złożona w dwóch egzemplarzach i opłacona. Opłata od skargi o wznowienie wynosi 200 zł. Przykładowy wzór można pobrać ze strony internetowej OIL w Łodzi.

Sytuacja 3

W przypadku osób, które od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyły skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sprawa została rozstrzygnięta na etapie NSA. W takim wypadku skarga o wznowienie postępowania powinna być skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego i musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Termin do wniesienia skargi wynosi trzy miesiące od ogłoszenia orzeczenia TK.

Pilnujmy terminów

- Złożenie wniosku o wznowienie po terminie będzie skutkować utratą możliwości odzyskania zapłaconej kary. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z lekarzy, którego dotyczy ta sytuacja złożył w terminie wniosek, bądź też skonsultował się w tym celu z adwokatem lub radcą prawnym lub też zwrócił się o pomoc do radców prawnych - zaznacza mec. Paweł Lenartowicz.